KF stämma 2017

Enligt KFs stadgar ska stämman hållas senast 15 maj varje år. Stämman är det högsta beslutande organet inom KF och den hålls i år den 19 april på Vår Gård i Saltsjöbaden. Stämman består av 101 ombud. Av dessa utses 94 av konsumentföreningarna och direktanslutna medlemmar i KF. Resterande sju ombud fördelas mellan KFs övriga medlemmar enligt särskild valordning upprättad av styrelsen. Samtliga konsumentföreningar har genom en av konsumentföreningen utsedd representant närvaro och yttranderätt.

På stämman presenteras KFs årsredovisning och revisionsberättelse. Dessutom beslutar man om eventuella stadgeändringar och man behandlar de motioner som inkommit från medlemmar under det senaste året. Det är också stämman som utser KFs styrelse. Varje ombud har en röst.


Valberedningens arbete

Rapport

Kooperativa Förbundets valberedning består av fem ledamöter, som samtliga utsågs av 2016 års ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har sammanträtt under sju dagar och arbetat i enlighet med ”Instruktion för KFs valberedning” som samma stämma fastställde den 13 april 2016.

Enligt instruktionen ska valberedningen dels föreslå kommande stämma val av stämmoordförande, rösträknare och protokollsjusterare. Dels antalet ledamöter i KFs styrelse samt ordförande respektive övriga ledamöter i styrelsen. I detta arbete har valberedningen att eftersträva en lämplig sammansättning avseende kön, ålder, mångfald, kompetensbehov samt geografisk spridning. Valberedningen ska även föreslå lämpliga medlemmar till uppdragen som revisorer och revisorsersättare.

Samtliga föreningar som är medlemmar i Kooperativa Förbudet, uppmanades den 24 oktober 2016 att senast den 13 januari 2017, nominera lämpliga kandidater till styrelsen och revisionen.

Vi har under vårt arbete intervjuat samtliga revisorer, styrelsens ordförande och VD samt inkomna nomineringar av nya styrelsekandidater. Vi har även haft informella sonderingssamtal med samtliga nu sittande styrelseledamöter.

Det ligger även i valberedningens uppdrag att föreslå stämman lämpliga arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i KF för den kommande mandatperioden. Här har vi tagit ett helhetsgrepp på frågan och kommer att föreslå stämman en helt ny princip för fastställande av arvoden.

Därutöver har denna valberedning haft ett nytt uppdrag i form av ett nationellt samordningsansvar för utvecklingsarbetet med valberedningar inom KF och dess medlemsföreningar. Ett ansvar vi tagit genom att återupprätta KFs stolta utbildningstradition genom att inrätta tre utbildningsinternat för föreningarnas valberedningar, geografiskt spridda över landet under maj månad 2017.

Med hänvisning till ovanstående överlämnar valberedningen våra förslag för stämmans beslut.

Stockholm den 16 februari 2017

Valberedningen

  • Conny Fogelström, Täby, ordförande
  • Barbro Östling, Västerås, vice ordförande
  • Bo Kärreskog, Gislaved
  • Carola Hedberg, Lycksele
  • Lars Backe, Skanör

Förslag till val av ledamöter i KF styrelse

Mandattid ett (1) år

Annette Andersson

Sjöbo, f 1967, omval

Annette har suttit i KFs styrelse i ett år. Hon är legitimerad psykolog och utbildad organisationskonsult. Annette arbetar på Feelgood företagshälsovård i Malmö. Hon har varit styrelseledamot i Konsumentföreningen Solidar och i Coop Medlem Syd. Numera är hon vice ordförande i styrgruppen för KFs direktanslutna medlemmar. Hon sitter även med i styrelsen för bolaget BRA 90 - Ledar- och organisationsutveckling AB.

Sune Dahlqvist

Åkersberga, f 1948, omval

Sune har suttit i KFs styrelse sedan 2006, och tillför därmed rutin och erfarenhet. Han är en av två vice ordföranden i styrelsen. Sune är sedan många år styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm och Folkets Hus Åkersberga AB. Han är även ledamot i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg AB och har tidigare bl.a. varit förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Stockholm och ledamot i Folksam Liv.

Britt Hansson

Spånga, f 1966, omval

Britt, som till vardags är VD och koncernchef för OK ekonomisk förening, har suttit i KFs styrelse sedan stämman 2016. Hon efterträdde då sin företrädare i OK, Göran Lindblå. Hon är även ledamot i styrelsen för OKQ8, Folksam Liv samt Apoteket Produktion och Laboratorier AB. Sedan 2014 är hon ledamot i Kooperationens förhandlingsorganisation – KFO. Britt har sin bakgrund i banksektorn och har bl.a. arbetat på Skatteverket, OKQ8 Bank och Svenska McDonalds.

Ann-Kristine Johansson

Kil, f 1962, omval


Ann-Kristine valdes in i KFs styrelse så sent som 2015 är redan den förste vice ordföranden i styrelsen. Hon är ordförande i Konsum Värmland samt senior rådgivare i det egna företaget, AKJ Rådgivning. Hon är även bl.a. styrelseledamot i Karlstad Airport och Värmlandstrafik. Åren 1994 till 2014 var Ann-Kristine ledamot av Sveriges Riksdag där hon tjänstgjorde i Näringsutskottet och i Miljö- och jordbruksutskottet.

Maj-Britt Johansson-Lindfors

Umeå f 1950, omval


Maj-Britt är styrelseledamot i KF sedan 2006 och var dess vice ordförande åren 2008 till 2012. Hon är också ordförande i Coop Nord. Hon är ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring. Författare till boken ”Att utveckla kunskap”. Har varit chef för ledarskapsakademin vid handelshögskolan i Umeå. Maj-Britt är också styrelseledamot i Folksam Liv.Kristina Kamp

Bromma, f 1957, omval

Kristina är ledamot i KFs styrelse sedan 2016 och i ingår även i KFs revisionsutskott. Hon sitter i Konsumentföreningen i Stockholms styrelse sedan 2008. Hon är journalist i botten och har bl.a. arbetat på Aftonbladet, Privata Affärer och Pensionsmyndigheten. I dag är Kristina pensionsekonom på Min pension. På sin fritid tjänstgör Kristina så ofta hon kan som volontär i den historiska Konsumbutiken på Skansen i Stockholm.

Stig Nilsson

Lysekil, f 1958, omval

Stig Nilsson, som är ledamot och tilltänkt som näste styrelseordförande i Coop Väst, valdes in i KFs styrelse på förra årets stämma. Han har en bred politisk och ekonomisk erfarenhet och har även bolagsengagemang i Grensemat AB och Coop Göteborg-Skaraborg AB. Stig arbetar på Preemraff i Lysekil där han bl.a. arbetar med mark- och tillståndsfrågor. Under 16 år var han kommunalråd i hemkommunen Lysekil.

Håkan Smith

Växjö, f 1953, omval

Håkan har suttit i KFs styrelse i ett år, men har en lång och bred erfarenhet av konsumentkooperationen där han tillbringat den största delen av sitt yrkesliv. Han är ordförande i KF Göta sedan 2014 och har tidigare varit verkställande direktör i samma förening mellan 2003 och 2013. Håkan är även ledamot i styrelsen för OK ekonomisk förening. Han har även på FNs uppdrag varit rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.

Kenneth Östberg

Norberg, f 1964, omval


Kenneth valdes in i KFs styrelse vid stämman 2014. Så länge Konsumentföreningen Svea fanns var han dess ordförande och numera är han ordförande i styrgruppen för KFs direktanslutna medlemmar. Landstingsråd i Västmanlands läns landsting sedan 2010 med ansvar för sjukvårdsfrågor. I botten är Kenneth fritidsledare men han har också arbetat som ombudsman på fackförbundet Vision. Han har läst arbetsrätt vid Birka Folkhögskola och varit kommunalråd hemma i Norbergs kommun.

Maria Rudolphi

Gävle, f 1969, nyval

Valberedningen föreslår att Maria Rudolphi väljs in som ny ledamot i KFs styrelse. Maria är 48 år och sedan 2012 ordförande i Coop Mitt. Hon har varit ledamot i föreningsstyrelsen sedan 2001, på den tiden föreningen hette Konsum Gävleborg. Till vardags arbetar Maria som ansvarig för Folksams kundserviceverksamhet i Sverige och har därmed personalansvar för 500 medarbetare. Hon har haft hela sin yrkeskarriär inom försäkringskooperationen och varit Folksam trogen ända sedan 1988. Maria har en 3-årig ekonomisk utbildning i botten och har därefter kompletterat med både interna och externa utbildningar, som exempelvis Wilhelmina-akademin, marknadschefsutbildning vid ICMIF i Manchester samt KFs styrelseakademi.


Ombud för direktanslutna medlemmar (pdf)

Protokoll från årsmöte för direktanslutna medlemmar, Eskilstuna 25 feb 2017 (pdf)

Protokoll från årsmöte för direktanslutna medlemmar, Malmö 4 mar 2017 (pdf)