KF antar policy för hållbar utveckling

År 2007

KF antog i början av oktober 2007 en koncerngemensam policy om hållbar utveckling. Policyn ställer krav på att samtliga bolag inom KF-koncernen lever upp till vissa gemensamma principer för miljöansvar och socialt ansvar. Bolagen ska styra och följa upp effekterna av sin verksamhet utifrån ett antal mål och indikatorer. Ett sådant mål är att minska koldioxidutsläppen från transporter och energikonsumtion i den egna verksamheten med 30 procent t.o.m. år 2020.
Policyn innebär också att samtliga bolag ska leverera underlag till en koncerngemensam hållbarhetsredovisning. Varje bolag är ansvarigt för att omsätta den här policyn i sin verksamhet och etablera nödvändiga ansvarsområden och rutiner. I samband med att policyn antas ansluter KF sig även till FN-initiativet om ansvarsfullt företagande, Global Compact, samt Näringslivets klimatupprop.

Källa:
KF verksamhetsberättelse 2007