Omvandlingen av Coop Norden

År 2007

Coop Nordens styrelse beslutade i januari 2007 att inleda en omvandling av Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag och att dagligvarukedjorna i Sverige och Danmark liksom i Norge därmed i framtiden ska ägas nationellt. I december 2007 undertecknades ett avtal mellan de nordiska konsumentkooperationerna, Coop NKL i Norge, FDB i Danmark och KF i Sverige som reglerar omvandlingsprocessen och som etablerar det samnordiska inköpsbolaget Coop Trading. Coop Trading ägs till lika delar av konsumentkooperationen i Sverige, Danmark och Norge.
KF återtog vid årsskiftet 2007/2008 Coop Sverige som ett helägt detaljhandelsföretag, som en konsekvens av förändringen av Coop Norden. Därmed är KF operativt ansvarigt för ett detalj- och dagligvaruhandelsföretag med en årlig omsättning på cirka 30 miljarder kronor och 9 600 anställda. Samtidigt slutfördes omvandlingen av Coop Norden till en renodlad inköpsverksamhet – Coop Trading. Den bakomliggande orsaken till förändringen kan enklast uttryckas som allt för låg avkastning på investerat kapital och uteblivna marknadsframgångar för Coop Nordens ägare. Eftersom utvecklingen varit negativ, särskilt för svensk konsumentkooperation, under de sex år som Coop Norden var i drift var ett strategibyte nödvändigt. Förändringen har genomförts i samförstånd mellan de tre nordiska ägarna. Samarbetet fortsätter i den nordiska konsumentkooperationen med gemensamma inköp och utveckling av egna varumärken; Coop, X-tra och Coop Änglamark. Coop Trading kommer även fortsättningsvis att vara Nordens största samlade inköpsverksamhet och bedöms även framgent generera inköpssynergier.

Källa:
KF Verksamhetsberättelse 2007