Ägarfilosofi

KF kan investera i verksamheter som har direkt nytta för konsumentföreningarnas operativa verksamhet. Med nytta avses att verksamheten bedrivs mer effektivt i KFs regi än om verksamheten skulle bedrivas av en extern operatör. I undantagsfall kan KF investera i en verksamhet för att bryta monopolliknande situationer om det innebär nytta för konsumenten och medlemmen. När KF investerar i en verksamhet ska KF ha ett bestämmande inflytande självt eller tillsammans med KFs ägare, det vill säga medlemmarna.