finansiella rapporter | moderföretaget

Moderföretagets förändringar av eget kapital

Koncernen
Bundet eget kapitalMedlems-
insatser
Reserv-
fond
Fritt eget kapitalBalanserat resultat
inkl årets resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans2019-01-011 6311282 3344 093
Årets resultat enligt fastställd resultaträkning9696
Transaktioner med ägare
Förändring av medlemsinsatser3–11
Summa Transaktioner med ägare 3–11
Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring mellan poster i eget kapital10-10-–
Summa Omföringar10–10
Utgående balans2019-12-311 6341382 4194 191

Ingående balans2018-01-011 6331241 3353 092
Årets resultat enligt fastställd resultaträkning6666
Transaktioner med ägare
Ränta på medlemsinsatser och förlagsinsatser–9–9
Förändring av medlemsinsatser –2–2
Förändring av förlagsinsatser11
Fusionsresultat944944
Summa Transaktioner med ägare–2936935
Omföring mellan poster i eget kapital
Övrig disposition av föregående års resultat3-30
Summa Omföringar3-30
Utgående balans2018-12-311 6311282 3344 093
Dela det här på...