Noter | koncernen

Noter till koncernens redovisning

Not 1:  

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

 

• Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

• Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

 

• Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelseresultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen.

• Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Not 2:  

Redovisningsprinciper

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet i vilket det kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilket det finns fristående finansiell information. KF-koncernen indelas i rörelsesegment utifrån hur verksamheten följs upp och utvärderas utav vd i moderföretaget. Denna indelning motsvaras av intern struktur för rapportering och styrning, i enlighet med fastställda ägardirektiv.

Fem rörelsesegment har identifierats: 

 • Coop Grossist. Grossistförsäljning av framför allt dagligvaror, inkl sortimentsutveckling, inköp och logistik.
 • Coop Butik. Butiksförsäljning av framför allt dagligvaror.
 • Coop Online. Onlineförsäljning av dagligvaror, inkl logistik.
 • MedMera Bank. Tillhandahåller tjänster inom lån och sparande, bland annat Coop betal- och kreditkort, kontokrediter, Coop sparkonto och Coop privatlån.
 • KF Fastigheter. Utveckling, förädling och avyttring av främst mark och projektfastigheter

Från och med 2020 upphör Coop Online som ett eget rörelsesegment. Dess onlineförsäljningen ingår då i stället i Coop Butik, medan logistik och IT-plattform ingår i Coop Grossist.

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har direkt hänförbara poster inkluderats. I tillgångar och skulder inkluderas även finansiella poster.

Posten Övrigt innefattar delar av koncernen som ej ingår i identifierade segment. Framför allt avses koncerngemensamma funktioner samt dotterbolagen Vår Gård Saltsjöbaden AB och Vi Media AB. Vidare ingår här andel av finansnetto, som ej fördelats till MedMera Bank.

Vid förekommande transaktioner mellan segmenten tillämpas marknadsmässig prissättning.

Tillämpade redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer med koncernens.

Den externa nettoomsättningen avser till nästan uteslutande del varuförsäljning. Utav koncernens nettoomsättning om 35 923 mkr (33 223) är 0 mkr (0) härförbart till övriga Europa. Det finns ingen enskild kund som står för mer än 0 % av koncernens nettoomsättning. Därmed bedöms ingen större kund finnas utifrån detta kriterium. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar om 5 327 mkr (2 23) är hänförbara till Sverige.

Coop Grossist

20192018
Resultat
Extern nettoomsättning17 15816 645
Extern nettoomsättning11 97611 666
Nettoomsättning29 13428 311
Avskrivningar och nedskrivningar–78–64
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat6666
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–462–129
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar8 4077 840
Skulder4 5214 045

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Coop Butik

20192018
Resultat
Extern nettoomsättning18 15515 903
Intern nettoomsättning1010
Nettoomsättning18 16415 913
Avskrivningar och nedskrivningar–433–358
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–16535
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–414–406
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar7 2344 162
Skulder5 1891 947

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Coop Online²)

20192018
Resultat
Extern nettoomsättning292251
Intern nettoomsättning2728
Nettoomsättning318279
Avskrivningar och nedskrivningar-6-6
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–185–81
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–44–70
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar-129
Skulder-125

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

²) Tillgångar och skulder hänförbart till Coop Online AB har per 31/12-2019 överförts till rörelsesegmentet Coop Grossist.

MedMera Bank

20192018
Resultat
Extern nettoomsättning108194
Intern nettoomsättning9182
Nettoomsättning199275
Avskrivningar och nedskrivningar–7–45
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–79–90
Ränteintäkter och liknande resultatposter135142
Räntekostnader och liknande resultatposter–50–47
Övriga finansiella intäkter och kostnader8
Resultat efter finansiella poster614
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–10–6
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag–10
Tillgångar4 3534 799
Skulder3 6824 173

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

KF Fastigheter

20192018
Resultat
Extern nettoomsättning4656
Intern nettoomsättning3735
Nettoomsättning8391
Avskrivningar och nedskrivningar–22–24
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat–449
Rörelseresultat78173
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)26–2
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag255
Tillgångar2 4162 496
Skulder122285

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Övrigt20192018
Resultat
Extern nettoomsättning166175
Intern nettoomsättning94102
Nettoomsättning260277
Avskrivningar och nedskrivningar–5–4
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat4340
Ränteintäkter och liknande resultatposter11176
Räntekostnader och liknande resultatposter–50–62
Övriga finansiella intäkter och kostnader2219
Resultat efter finansiella poster–8072
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–6–3
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar6 2686 031
Skulder6 4626 099

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Elimineringar20192018
Resultat
Extern nettoomsättning
Intern nettoomsättning–12 235–11 923
Nettoomsättning–12 235–11 923
Avskrivningar och nedskrivningar
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter–34–33
Räntekostnader och liknande resultatposter3433
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar–10 264–8 771
Skulder–7 650–6 157

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Total20192018
Resultat
Extern nettoomsättning35 92333 223
Intern nettoomsättning00
Nettoomsättning35 92333 223
Avskrivningar och nedskrivningar–550–500
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat–449
Rörelseresultat–242162
Ränteintäkter och liknande resultatposter211185
Räntekostnader och liknande resultatposter–65–77
Övriga finansiella intäkter och kostnader2227
Resultat efter finansiella poster–74298
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–910–616
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag255
Tillgångar18 41516 686
Skulder12 32610 518

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Not 3:  

Följande uppskattningar och bedömningar är de som bedöms vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna med hänsyn till graden av betydande bedömningar.

 

• Nedskrivningsprövningar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Redovisat värde prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Beräknat nyttjandevärde utgörs av ett diskonterat kassaflöde. De viktigaste antagandena i dessa beräkningar rör tillväxttakt, vinstmarginaler, investeringsbehov och diskonteringsränta.  

För andelar i dotterföretag, innehavda av moderföretaget, görs motsvarande bedömning om det finns indikation på att värdet understiger redovisat värde.

 

• Medlemsprogrammet

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop eller partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Beräkning av verkligt värde av intjänade poäng baseras på antaganden om förväntad inlösengrad. Ny bedömning av inlösengrad och kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle.

 

• Värdering av underskottsavdrag

Koncernen bedömer varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom bedöms möjligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende tidigare uppkomna skattemässiga underskottsavdrag, vilka hittills inte föranlett aktivering. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga inom överskådlig tid för utnyttjande.

Not 4:  

Redovisningsprinciper

• Allmänt

Vid upprättandet av koncernredovisningen tillämpas förvärvsmetoden. 

Förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt innehav utan bestämmande inflytande. Innehav utan bestämmande inflytande värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. 

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. När skillnaden i stället är negativ uppkommer en negativ goodwill, som löses upp baserat på orsaken till dess uppkomst.

 

Tilläggsköpeskilling

Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt,  ingår beloppet i det beräknade slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i koncernresultaträkningen.

 

 

• Justering av förvärvsanalys

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.

 

 

Förändringar i ägarandel

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag, som redan är dotterföretag, upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst eller ­förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital. Av denna anledning uppkommer inte goodwill.

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, redovisas i koncernresultaträkningen.

Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i koncern-resultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde. 

 

Uppskjuten skatt vid förvärv av Netto Marknad Sverige AB (Coop Vardagshandel AB) 

Förvärvet av aktierna i Netto Marknad Sverige AB (Coop Vardagshandel AB), inkluderade ett större fastighetsinnehav. Avsikten i samband med aktieförvärvet var att, direkt efter tillträdet, påbörja processen med att avyttra fastighetsinnehavet. Denna separata del av aktieförvärvet, som avser fastigheterna, ses som ett substansförvärv. Någon goodwill hänförbar till denna del uppkommer därmed ej. En tillförlitlig värdering av uppskjuten skatteskuld har inte kunnat göras i samband med förvärvet. Härtill har en uppbokning av uppskjuten skatt inte bedömts ge en rättvisande bild redovisningsmässigt, mot bakgrund av den uttalade ambitionen att redan vid förvärvstillfället påbörja avyttringsprocessen. Av denna anledning har uppskjuten skatt värderats till noll. 

 

Förvärv/avyttring av koncernföretag under räkenskapsåret

 • I juli förvärvade Coop Butiker & Stormarknader AB samtliga aktier i Netto Marknad Sverige AB (Coop Vardagshandel AB).
 • I oktober avyttrades det vilande dotterbolaget Tranbodarna AB.

Inom KF Fastigheter har följande förvärv och avyttringar skett:

 • I april avyttrade KFF Utveckling Holding AB aktierna i Ferdinand 9 i Stockholm AB.
 • I juli avyttrade KF Fastigheter Bostad AB 50 % av aktierna i KFF Bostadsutveckling Kungens Kurva AB. Efter avyttringen finns 50 % av aktierna kvar i koncernens ägo och bolaget blir ett gemensamt styrt företag.
 • I september avyttrade Brogård 1:84 i Upplands-Bro AB aktierna
 • i Bro Mälarstrand 35 AB och Bro Mälarstrand 40 AB.

Förvärv/avyttring av gemensamt styrda företag under räkenskapsåret

 • I december avyttrade KF Fastigheter AB sitt innehav om 50 % av aktierna i det vilande bolaget Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB.

Not 5:  

Redovisningsprinciper

Intäkter redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Koncernens nettoomsättning avser framför allt omsättning i butik, vilken intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop eller partners. Baserat härpå kan kunden plocka ut varor och få framtida rabatter. Möjlighet finns också att lösa in poäng mot förmåner hos partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Verkligt värde av intjänade poäng redovisas initialt som avsättning, varvid hänsyn tas till hur många poäng som förväntas bli inlösta totalt. Ny bedömning av inlösengrad och kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle. Intäkt som fördelats till poäng redovisas i resultaträkningen när poängen löses in alternativt förfaller.

Intäkt vid partihandelsförsäljning redovisas när varorna levereras. Intäkter hänförbara till tillhandahållande av tjänster inom områden som exempelvis logistik, marknadsföring, inköp & kategoristyrning, redovisning och IT redovisas i takt med att de intjänas.

I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida betalningar.  

Not 6:  

Redovisningsprinciper

Butiker agerar ombud för ett antal företag och erhåller därmed provisionsintäkter för utförda tjänster avseende exempelvis speltransaktioner och postverksamhet. Dylik provisionsersättning redovisas såsom övrig rörelseintäkt.

KoncernenExtern nettoomsättning2018
Realisationsvinst vid avyttring av rörelse/­koncernföretag4
Realisationsvinst vid av­yttring av fastigheter100185
Provisionsintäkter avseende spel, biljetter mm8284
Tjänster, inkl vidare­fakturerade kostnader9362
Hyresintäkter00
Övrigt160131
435466

Not 7:  

•  Medelantalet anställda

Koncernen2019varav män2018varav män
Sverige6 61746%4 80948%
Koncernen totalt6 61746%4 80948%

Redovisning av könsfördelning i styrelse och hos ledande befattningshavare

Koncernen2019-12-31
Andel kvinnor
2018-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen40%29%
Ledande befattningshavare50%33%

•  Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2019


2018


Löner och
andra ersättningar
Sociala kostnaderLöner och
andra ersättningar
Sociala kostnader
Moderföretaget25302641
(varav pensionskostn.) ¹) ³)(24)(25)
Dotterföretag2 3479672 080880
(varav pensionskostn.)(193)(188)
Koncernen totalt2 3729972 106921
(varav pensionskostn.) ²) ³)(217)(213)

1) Av moderföretagets pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 0,7 mkr (0,8) gruppen styrelse, vd och vice vd.

2) Av koncernens pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 9 mkr (9) gruppen styrelse, vd och vice vd.

3) Inkluderar ej förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även i det fall finansiering skett via befintligt överskott i stiftelsen.

Till tidigare vd:ar i moderföretaget finns pensionsförpliktelser som säkerställts med företagsägda kapitalförsäkringar. Dessa innebär en utfästelse att utbetala pension, i överensstämmelse med marknadsvärdet om 14 mkr (59) på berörda kapitalförsäkringar.

•  Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda

2019


2018


Löner och
andra ersättningar
Sociala kostnaderLöner och
andra ersättningar
Sociala kostnader
Moderföretaget917818
(varav tantiem o.d.)(–)(–)
Dotterföretag2 315262 054
(varav tantiem o.d.)(–)(–)
Koncernen totalt402 332342 072
(varav pensionskostn.) ²) ³)(–)(–)

•  Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till vd och övriga ledande befattningshavare i moderföretaget

Tkr
2019Lön 1)
Pensions-
kostnad 2)
Förmåner 3)
Summa
Vd Marie Nygren 4)1 743620182 381
Vice vd Anders Dahlquist-Sjöberg2 9544921083 554
Koncernledning, övriga (3 pers.)5 7662 2723088 346
Summa10 4633 38443414 281
Tkr
2018Lön 1)
Pensions-
kostnad 2)
Förmåner 3)
Summa
Vd Tommy Ohlström 5)4011 264251 690
Vice vd Anders Dahlquist-Sjöberg2 4509701093 529
Koncernledning, övriga (5 pers.)9 3884 88338814 659
Summa12 2407 11752219 878

1) Lön inklusive semesterersättning och förändring av semesterlöneskuld.

2) Inkluderar förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt överskott i stiftelsen. Pensionskostnad inkluderar särskild löneskatt.

3) Förekommande förmåner består i huvudsak av bilförmåner.

4) Vd:s lön, pensionskostnad och förmåner avser perioden från tillträdet den 17 juni 2019.

5) Vd:s lön, pensionskostnad och förmåner avser perioden fram till KF:s stämma
i april 2018.

• Uppsägning och avgångsvederlag VD

För vd:s uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om uppsägning sker från bolagets sida utgår, utöver lön och förmåner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

 

• Pension VD

Vd tillförsäkras förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, avtalsfästa försäkrings- och pensionsförmåner, såsom dessa är avtalade mellan KFO och dess motparter. För vd tillämpas premiebestämd pensionslösning.

• Kostnadsförda ersättningar till styrelsen i moderföretaget 1)

Tkr2019
Styrelsearvode
2018
Styrelsearvode
Anders Sundström, ordförande2)130
Tommy Ohlström, ordförande 1 1433)1 8394)
Ann-Kristine Johansson, vice ordförande2895)3166)
Jan Johnsson, andre vice ordförande 3075) 1477)
Sune Dahlqvist, andre vice ordförande 1342)
Maj-Britt Johansson Lindfors, ledamot 1738) 2339)
Håkan Smith, ledamot  182 176
Kenneth Östberg, ledamot 20510) 18710)
Anette Andersson, ledamot 12411) 21412)
Stig Nilsson, ledamot 229 163
Kristina Kamp, ledamot 2879)2749)
Britt Hansson, ledamot187182
Maria Rudolphi, ledamot2509)194
Caroline Ullman-Hammer, ledamot101
Peter Renkel, ledamot104
Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant138116
Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant175132
Anette Nilsson, arbetstagarrepresentant suppleant3643
Johan Wiberg, arbetstagarrepresentant suppleant6
Summa3 9304 486

1) Förutom styrelsearvode erhåller samtliga ledamöter ett kombinerat sammanträdes- och inläsningsarvode. Samtliga styrelseledamöter har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2) Arvode för perioden fram till KF:s stämma 2018.

3)Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott samt arvode som heltidsarbetande styrelseordförande för perioden jan–apr 2019.

4) Arvodet för perioden efter KF:s stämma 2018, inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott samt arvode som heltidsarbetande styrelseordförande.

5) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott.

6) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott. Arvodet har delvis fakturerats inklusive sociala avgifter.

7) Arvodet för perioden efter KF:s stämma 2018 inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott.

8) Arvodet för perioden fram till KF:s stämma 2019, inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott.

9) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott.

10) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.

11) Arvodet för perioden fram till KF:s stämma 2019, inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som vice ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.

12) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som vice ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i moderföretaget

Med ledande befattningshavare i moderföretaget, som redovisas i denna not, avses vd, vice vd samt övriga befattningshavare ingående i koncernledningen. Nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes på föreningsstämman 2019. Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt, men inte vara löneledande. Ersättningen ska återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet. Huvudprincipen är fast ersättning.

 

• Pension

Vd i KF ska som huvudregel omfattas av premiebestämd tjänstepension genom anslutning till kollektivavtalad tjänstepension inom KTP1 alternativt ITP1. Pensionsåldern är 65 år och pensionsgrundande lön är kontant utbetald lön. KTP1 och ITP1 omfattar ålders- och sjukpension, premiebefrielseförsäkring samt efterlevandeskydd i eget val.

För KF:s vd kan särskild överenskommelse träffas om tilläggspremie för ålderspension. Den totala pensionspremien för ålderspension får maximalt uppgå till 35 % av fast lön upp till 500 tkr per månad, inklusive grundpremien inom KTP1 eller ITP1. Lön över 500 tkr per månad ger ingen rätt till tilläggspremie, utöver ordinarie premie om 30% enligt KTP1/ITP1.

 

• Uppsägning och avgångsvederlag ledande befattningshavare

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida gäller en uppsägningstid om högst sex månader. Anställningen kan sägas upp av arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan anställning eller ersättning från eget företag avräknas. Avgångsvederlag är ej pensionsmedförande eller semesterlönegrundande.

Not 8: 

• Rader i resultaträkning som inkluderar avskrivningar, nedskrivningar och återförda nedskrivningar

Koncernen20192018
Kostnad för sålda varor–32–34
Försäljningskostnader–510–449
Administrationskostnader–4–13
Övriga rörelsekostnader–4–4
–550–500

Not 9:  

Koncernen20192018
PWC
Revisionsuppdrag87
Andra uppdrag161

Not 10:  

Redovisningsprinciper

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen2019-12-312018-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år1 067977
Mellan ett och fem år3 0523 760
Senare än fem år1 4081 382
5 5276 119
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter20192018
1 1591 104

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare hänför sig framför allt till hyra av butiks- och lagerlokaler. Inom koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker och övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller t ex avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del.

• Leasingavtal där företaget är leasegivare

Koncernen2019-12-312018-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år3349
Mellan ett och fem år86121
Senare än fem år1812
137182
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat20192018
14

De operationella leasingavtalen där företaget är leasegivare hänför sig framför allt till uthyrning av butikslokaler. Hyreskontrakten skiljer sig åt vad t ex avser avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtal kan vid leasingperiodens slut förlängas. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del.

Not 11:  

Redovisningsprinciper

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde.

När koncernens andel av redovisad förlust överstiger redovisat värde på andelarna i intresseföretagets egna kapital, reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning  för förlust sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör en del av nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas bara om koncernen har lämnat garantier för att täcka dem.

Ett gemensamt styrt företag är ett joint venture som inbegriper bildandet av ett aktiebolag, handelsbolag eller någon annan form av företag i vilket varje samägare äger andelar. Joint venture är ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. Innehav i gemensamt styrt företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

• Andelar i intresseföretag

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början122119
Aktieägartillskott83
Årets andel i intresseföretags resultat–1
Redovisat värde vid årets slut129122

• Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretagorg nrsäte
2019-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
2018-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
Indirekt ägda
Norra Backaplan Bostads AB556743-0276Göteborg3312933122
129122
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

• Andelar i gemensamt styrda företag

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början
3947
Förvärv5
Aktieägartillskott2
Årets andel i gemensamt styrda företags resultat–350
Årets utdelning–31–58
Redovisat värde vid årets slut1239

• Specifikation av koncernens innehav av andelar i gemensamt styrda företag

Gemensamt styrda företag org nrsäte
2019-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
2018-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
Indirekt ägda
Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB556792-4146Stockholm5031
Bostadsutveckling Kungens Kurva AB559056-7888Stockholm505
Bro Markutveckling AB556803-3079Strängnäs505505
Ljusta Projektutveckling KB969700-6188Ljusta501501
Övriga, vilande eller av mindre betydelse12
1239
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 12:  

Redovisningsprinciper

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida kassaflödena under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas. 

• Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen20192018
Ränteintäkter46
Realisationsresultat vid avyttring av andelar-13
Utdelningar1416
Nedskrivningar–2–1
Återföring nedskrivningar1025
Övrigt00
2633

• Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen20192018
Ränteintäkter209166
Utdelningar01
Valutakursresultat-44
Realisationsresultat 29
Återföring av nedskrivning20
Övriga finansiella intäktsposter00
209179

• Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen20192018
Räntekostnader, övriga–31–16
Nedskrivningar–27-30
Övriga finansiella kostnadsposter–8–31
–67–77

Not 13:  

Redovisningsprinciper

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.  

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.  

Koncernen20192018
Aktuell skatt–1
Uppskjuten skatt3–15
2-15

• Avstämning av effektiv skatt

Koncernen%2019
Belopp
%2018
Belopp
Resultat före skatt–74298
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget21,4%1622,0%–65
Av-/nedskrivning av koncernmässig goodwill–21,4%1622,0%–65
Andra icke-avdragsgilla kostnader–27–60
Ej skattepliktiga intäkter5477
Skatteeffekt försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt 1831
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt–45–6
Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler–1
Justering av skatt i intresseföretag och gemensamt styrda företag–110
Redovisad effektiv skatt2–15

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

Koncernen
2019-12-31Uppskjuten
skatte- fordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
2018-12-31Uppskjuten
skatte- fordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
Temporära skillnader
Anläggningstillgångar, inkl ev obeskattade reserver169714104
Avsättningar och långfristiga skulder991111
Skattemässigt underskottsavdrag506506446446
Uppskjuten skattefordran/skuld531952247110461
Kvittning–9–9–10–10
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)522522461461

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 5 208 mkr (4 831). 
Av detta belopp har 2 086 mkr (2 029) beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran. 

Not 14:  

Redovisningsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Vid redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar tillämpas aktiveringsmodellen. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t ex material och löner). Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Vid förvärv av strategisk karaktär, till exempel för att få tillgång till nya marknader, tillämpas för goodwill en avskrivningstid på upp till 10 år. 

För internt upparbetade immateriella tillgångar, som har aktiverats från och med 2016, görs en omföring inom eget kapital. Motsvarande belopp förs från fritt eget kapital till bunden fond för utvecklingsutgifter. Fonden löses upp i samma takt som avskrivningar, nedskrivningar och avyttringar.

Tillämpade avskrivningstider Nyttjande-
period

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten3–5 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter3–10 år
Hyresrätter och liknande rättigheter5–7 år
Goodwill5–10 år

• Nedskrivning

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av nedskrivning kan ske. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

• Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början405
Övriga investeringar 4045
Avyttringar och utrangeringar–22–3
Omklassificeringar6532
488405
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–261–209
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar–173
Årets avskrivning–64–55
–308–261
Ackumulerade nedskrivningar
Omklassificeringar5
Årets nedskrivningar–5
Redovisat värde vid årets slut180144

• Koncessioner, patent, licenser, varumärken

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början2517
Rörelseförvärv11
Omklassificeringar–17
2525
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–15–13
Avyttringar och utrangeringar1
Årets avskrivning–3–3
–18–15
Redovisat värde vid årets slut710

• Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början99
Rörelseförvärv8
179
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–9–8
Avyttringar och utrangeringar–3
Årets avskrivning–1–1
–13–9
Redovisat värde vid årets slut40

• Goodwill

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början380451
Rörelseförvärv1 0801
Avyttringar och nedläggning av verksamhet–21
Omklassificeringar–7–51
1 453380
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–258–326
Avyttringar och nedläggning av verksamhet9
Omklassificeringar768
Årets avskrivning–61–9
–312–258
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–101–95
Avyttringar och nedläggning av verksamhet11
Omklassificeringar–17
–101–101
Redovisat värde vid årets slut1 04021

• Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Förskott vid årets början14675
Förändring via förvärv/avyttring av dotterföretag475143
Omklassificeringar–64–44
Årets nedskrivningar–4–28
Redovisat värde vid årets slut552146

Not 15:  

Redovisningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Låneutgifter belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av materiell anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Realisationsresultat beräknas med beaktande av avdrag för direkta försäljningskostnader.

Tillämpade avskrivningstider Nyttjande-
period
Byggnader10–100 år
Markanläggning
Nedlagda utgifter på annans fastighet max 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar5–10 år
Inventarier, verktyg och installationer3–20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på:Nyttjande-
period

Byggnader
Stomme, inkl grund100 år
Stomkomplettering25 år
Fasad50–75 år
Fasad-/stomkomplettering, ytskikt10 år
Installationer, allmänna för fastighet25 år
Normal hyresgästanpassning, byggnadKontraktstid
Byggnadsinventarier:
Installationer, specifika för verksamheten25 år
Normal hyresgästanpassning, byggnadsinventarierKontraktstid

• Nedskrivning

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassa-flöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

 

• Leasing

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i KF-koncernen klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde.

Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader fördelas därmed över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

• Byggnader och mark

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början788846
Nyanskaffningar378
Rörelseförvärv2 142
Avyttringar och utrangeringar–170–76
Omklassificeringar10
2 797788
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–231–224
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar–368
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar1120
Årets avskrivning –50–27
–638–231
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–144–158
Rörelseförvärv–28
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar8
Under året återförda nedskrivningar66
–166–144
Redovisat värde vid årets slut1 993413

• Varav mark och markanläggning

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden292191
Ackumulerade avskrivningar–32–29
Ackumulerade nedskrivningar–7–6
Redovisat värde vid årets slut253156

• Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början930851
Vid årets slut461930

Marknadsvärdet av helägda förvaltningsfastigheter per 31 december 2019 uppgick till 461 Mkr (930). Fastigheterna är till sin karaktär främst mark och/eller projektfastigheter. Marknadsvärdet har fastställts genom interna och externa värderingar. Byggrätter/mark har värderats utifrån bedömt marknadsvärde per kvadratmeter byggrätt i de fall det finns fastställda byggrätter enligt detaljplan. 

Om detaljplan saknas för en fastighet har ett riskavdrag gjorts utifrån bedömda förutsättningar för att erhålla byggrätter enligt detaljplan. För bebyggda projektfastigheter används bedömt värde per kvadratmeter byggrätt efter avdrag för rivningskostnader och övriga kostnader. Till detta läggs initialt återstående driftnetto av befintliga hyresavtal under kalkylperioden. 

Projektfastigheter värderas utifrån det uppskattade värdet av genomfört projekt med avdrag för kvarstående investeringar och ett bedömt riskpåslag, inklusive i vissa fall även en kompletterande sammanräkning av de upparbetade investeringarna i projektet.

• Nedlagda utgifter på annans fastighet

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv243
Avyttringar och utrangeringar–9
234
Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv–176
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar7
Årets avskrivning–6
–175
Ackumulerade avskrivningar
Rörelseförvärv–17
Under året återförda nedskrivningar1
Årets nedskrivningar–2
––18
Redovisat värde vid årets slut41

• Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början6161
Nyanskaffningar1
6261

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–58–58
Årets avskrivning–1
–59–58
Redovisat värde vid årets slut33

• Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början3 7273 516
Nyanskaffningar360377
Rörelseförvärv6761
Avyttringar och utrangeringar–427–217
Omklassificeringar4850
4 3843 727

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början––2 257–2 030
Rörelseförvärv–534
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar400200
Omklassificeringar–40
Årets avskrivning–413–387
–2 804–2 257

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–176–198
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar413
Under året återförda nedskrivningar5914
Årets nedskrivningar–11 –5
–124–176
Redovisat värde vid årets slut1 4561 294

• Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen2019-12-312018-12-31
Vid årets början9360
Avyttringar och utrangeringar–28–8
Omklassificeringar–48–20
Investeringar3461
Redovisat värde vid årets slut5193

Not 16:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början2929
Tillkommande fordringar72
Redovisat värde vid årets slut10129

Not 17:  

MedMera Banks uppdrag är att erbjuda bra och konkurrenskraftiga ut- och inlåningsprodukter till privatkunder. Banken erbjuder även en kortprodukt både med och utan kreditfunktion som kan användas i Coops butiker samt ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen. Den tekniska infrastrukturen gör att banken ligger online med samtliga kassor i alla anslutna butiker.

Utlåning2019-12-312018-12-31
Utlåning till kreditinstitut (kortclearingsfordran)
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde2929
Högst 1 år304371
304371

Utlåning till allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Högst 1 år555781
Längre än 1 år men högst 5 år 1 8821 885
Längre än 5 år 1 3781 121
3 8153 787
Summa utlåning4 1184 159
Osäkra lånefordringar2019-12-312018-12-31

Utlåning till allmänhet
Osäkra lånefordringar79
Reserverat–7–8
01
Förfallna lånefordringar2019-12-312018-12-31

Utlåning till allmänhet
Förfallna 60 dagar eller mindre3532
Förfallna mellan 60 dagar och 90 dagar67
Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar01
Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar00
4040
Inlåning2019-12-312018-12-31

Inlåning från allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Högst 1 år2 7313 183
Längre än 1 år men högst 5 år 3631
2 7673 214

Not 18:  

MedMera Banks uppdrag är att erbjuda bra och konkurrenskraftiga ut- och inlåningsprodukter till privatkunder. Banken erbjuder även en kortprodukt både med och utan kreditfunktion som kan användas i Coops butiker samt ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen. Den tekniska infrastrukturen gör att banken ligger online med samtliga kassor i alla anslutna butiker.

Utlåning2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början265285
Tillkommande tillgångar47
Avgående tillgångar–45–27
Omklassificeringar–2
222265

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–104–104
Omklassificeringar2
Under året återförda nedskrivningar102
Årets nedskrivningar–2–2
-94–104
Redovisat värde vid årets slut128161

Not 19:  

Redovisningsprinciper

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Kortfristiga räntebärande placeringar, omsättningsaktier inklusive fondandelar och derivat värderas kollektivt enligt den sk portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

 

• Kundfordringar och övriga fordringar 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Fordringar som är räntefria eller som löper med en ränta som avviker från marknadsräntan och som har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till diskonterat nuvärde. Tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet på dessa redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

 

• Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Koncernens värdepappersportfölj ingår i posten korfristiga placeringar. Häri ingående instrument utgörs av räntebärande placeringar, omsättningsaktier inkl fondandelar och derivat. Derivatinstrument utgörs bl a av terminskontrakt och swappar som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering av ränterisker. För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Detta innebär att vid prövning av lägsta värdets princip avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

 

• Andra långfristiga värdepappersinnehav

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna värderas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

 

• Låneskulder och leverantörsskulder

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

 

• Derivatinstrument för vilka säkringsredovisning inte tillämpas

Dotterbolagens valutarisker säkras, med vissa avvikelser, mot koncernens internbank (MedMera Bank AB). Internbanken aggregerar sedan valutarisken i koncernen och säkrar denna mot externa motparter. Dotterbolagens import och export av varor i utländsk valuta som är kontrakterade och där pris, volym och leveranstidpunkt är fastställda ska säkras i sin helhet. Dotterbolag har även rätt att, i samråd med finansavdelningen, valutasäkra inköpsavtal utöver orderläggning i syfte att säkerställa vinstmarginaler och marknadsandelar. Vidare skall balansexponering från nettotillgångar/skulder i andra valutor, förutom genom eget kapital i dotter och intressebolag, valutasäkras (förutom avvikelser enligt placeringspolicy).

Om det bedöms vara lägligt att justera koncernens ränterisk på total nivå kan KF använda sig av räntederivat.

Derivatinstrument värderas i enlighet med lägsta värdets princip d v s endast utestående derivatinstrument med negativt värde redovisas i balans- och resultaträkningen.

 

• Derivatinstrument för vilka säkringsredovisning tillämpas

Koncernens elprisrisk hanteras genom handel med elderivat. Prognostiserad egen förbrukning prissäkras enligt norm fastlagd i finanspolicy. För dessa prissäkringar tillämpas säkringsredovisning vilket innebär att inga utestående elderivat tas upp till värdering i balans- och resultaträkningen. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhantingsstrategin avseende säkringen. KF dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

I vissa fall tillämpas säkringsredovisning även för säkring av valutarisker.

• Derivat och finansiell riskhantering

KoncernenTillgångar
2019-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
2018-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas
Elderivat261
Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 11
362

• Principer för finansiering och finansiell riskhantering

Hanteringen av finansiella risker och kassaflöden är centraliserad för att uppnå ändamålsenlig kontroll, utnyttja stordriftsfördelar och uppnå fördelaktiga villkor på de finansiella marknaderna. Finansverksamheten i koncernen hanteras av MedMera Bank AB på uppdrag av moderföretaget, och regleras av koncernens finanspolicy. 

Finansverksamheten inom MedMera Bank AB regleras av separata policyer och är tillsynspliktig under Finansinspektionen.

Finansverksamheten bär det direkta ansvaret för alla räntebärande poster i balansräkningen, för koncernens aktiviteter mot banker och på de finansiella marknaderna. Finansverksamheten ska understödja koncernens operativa verksamhet genom att på ett proaktivt sätt delta och stödja i alla finansrelaterade frågeställningar inom koncernen, med en klar målsättning att:

 • Tillföra ett bestående mervärde för hela koncernen
 • Identifiera, mäta och hantera de finansiella risker som uppstår från koncernens verksamhet för att därigenom supportera koncernens operativa målsättningar
 • Erbjuda god service på det finansiella området gentemot dotterbolag, KF:s ledning och konsumentföreningar
 

• Finansiering

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapital-försörjningen och begränsa såväl likviditets- som refinansieringsrisken. Upprätthållandet av en tillräcklig betalningsreserv i form av kassa och/eller outnyttjade kreditfaciliteter är av central betydelse. Koncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av insatskapital, inlåning via MedMera Bank, extern inlåning via koncernens cashpool samt övrigt eget kapital.

 

 

Refinansieringsrisk

Med refinansieringsrisk avses risken för att kostnaderna blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska förlängas, samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Refinansieringsrisken är nära knuten till likviditetsrisken, vilken beskrivs i nästa avsnitt. 

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapitalförsörjningen och därmed begränsa refinansieringsrisken. Detta betyder att koncernen ska upprätthålla en tillräckligt stor likviditetsreserv, ha en jämn förfallostruktur på lån och faciliteter över tid, samt uppnå diversifiering mellan finansieringsformer och marknader. Refinansieringsrisk är direkt kopplad till den finansiella risken. Då koncernens finansiella ställning är god och nettoskuldsättningen är positiv är betydelsen av jämn förfallostruktur och diversifiering enligt ovan av marginell betydelse. Om situationen förändras och koncernen utvecklas till att bli nettolåntagare skall detta ses över.

 

 

Likviditetsrisk

Den kortsiktiga kapitalförsörjningen syftar till att vid var tid säkerställa koncernens betalningsförmåga genom att hålla en tillräcklig betalningsberedskap eller likviditetsreserv. Likviditetsreserven definieras som likvida medel, finansiella placeringar som kan omvandlas till likvida medel inom 3 bankdagar, samt garanterade ej utnyttjade kreditfaciliteter. 

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur MedMera Bank och koncernens cashpooler. Likviditetsutvecklingen följs upp dagligen.

Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven vid var tid ska täcka:

 • Estimerade nettoinvesteringar kommande 6 månader
 • Normala kassaflödesvariationer inom koncernen
 • En extra buffert för att täcka betalningsförmågan vid en stressad likviditetssituation

Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minimum 1 000 mkr utöver planerade nettoinvesteringar.

Per den 3 december 2019 uppgick koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, till 3 576 mkr (5 202). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv på 422 mkr, vilken inte är tillgänglig för koncernen på grund av banklagstiftning. Vid årsskiftet hade KF bankkrediter på 0 mkr (0).

 

• Ränterisk

En förändring av marknadsräntor påverkar koncernens resultaträkning. Både räntebärande skulder och tillgångar är exponerade för ränterisk. Hur snabbt en varaktig ränteförändring får genomslag i koncernens finansnetto beror på räntebindningstiden, det vill säga när i tiden som räntevillkoren förlängs.

Koncernen är för närvarande nettoplacerare, det vill säga finansiella tillgångar överstiger finansiella skulder. Ränterisken är därför kopplad till de finansiella tillgångarna. Koncernen har tre portföljer med placeringar som regleras i separata policyer för KF ekonomisk förening, MedMera Bank samt för Coop Sverige. 

Enligt koncernens finanspolicy skall alla placeringar vara denominerade i svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen för de externa finansiella placeringarna i KF ekonomisk förening får maximalt uppgå till 6 månader (6 månader). Vid årsskiftet var durationen 3 månader (4,1 månader), vilket motsvarar en ränterisk på 6,3 Mkr (11,4) beräknat utifrån ett 1% skift i avkastningskurvan. I MedMera Bank är innehaven uppdelade i en likviditetsportfölj och en likviditetsreserv. Likviditetsportföljen har en benchmarkduration på 1,0 år. Ränterisken tillåts avvika från benchmarkrisken med 15 mkr beräknat som ett  1 % skift i avkastningskurvan. Vid årsskiftet var durationen för samtliga placeringar i MedMera Bank 0,7 år (0,7 år), vilket motsvarar en ränterisk på 4,1 Mkr (7,6) beräknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan. Den genomsnittliga durationen för de externa finansiella placeringarna i Coop Sverige ska vara 2–4 år (2–4 år), med ett benchmark på 3 år (3 år). Vid årsskiftet var durationen 2,3 år (2,8 år), vilket motsvarar en ränterisk på 16,6 mkr (35,1 mkr) beräknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan.

Total duration för koncernens samlade externa finansiella placeringar uppgick till 0,7 år (0,96)

Räntebindning,
Mkr
31 dec 20190–3 mån
3–6 mån
6–12 mån
1–5 år
över 5 år
Totalt
Räntebärande tillgångar4 9471 506309847477 656
Räntebärande skulder–5 755–16–25–36–5 832
Netto–8091 490283812471 823

För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat mot en eventuell ränteförändring får räntederivat användas.

Valutarisk

KF-koncernen är i sin verksamhet exponerad mot förändringar av växelkurser. Denna exponering uppkommer från inköp respektive försäljning i främmande valutor (transaktionsexponering) och från nettotillgångar/skulder i andra valutor än koncernens konsolideringsvaluta (omräkningsexponering). Förändringar i valutakurser påverkar därmed både koncernens resultat- och balansräkning. Det är koncernens policy att minska denna exponering. 

Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och om-räknings-exponering.

 

Transaktionsexponering

Med transaktionsexponering för KF-koncernen avses kontrak-terade inköp, det vill säga order till leverantörer där pris, volym och betalningstidpunkt är fastställd. Transaktionsexponering ska valutasäkras för att säkerställa förväntade marginaler, minska osäkerheten i resultaträkningen och därmed öka prognos-säkerheten. Dotterbolagens valutasäkringar görs via MedMera Bank med hjälp av koncerninterna transaktioner som sedan MedMera Bank i sin tur säkrar mot externa motparter. Det är koncernens policy att säkra 100 % av transaktionsexponeringen.

Valutakursexponeringar i balansräkningsposter säkras med hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument. Innehav av noterade aktier och aktiefonder samt onoterade innehav i utländsk valuta valutasäkras inte. Balansräknings-poster i utländsk valuta finns i MedMera Bank förutom onoterade innehav i utländsk valuta som finns i KF Invest.

Nedan redovisas koncernens valutaexponering per den 31 december 2019 i lokal valuta, samt omräknade till SEK.

 

Omräkningsexponering

Koncernens omräkningsexponering är risken för att förändringar i valutakurser får en negativ effekt vid omräkning av de utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar till svenska kronor. Omräkningsexponering är en redovisnings-mässig risk som uppstår vid konsolideringen av koncernens balansräkning, men som därmed också påverkar finansiella nyckeltal och financial covenants. 

KF-koncernens omräkningsexponering är i dagsläget av begränsad omfattning och därför är även påverkan på nyckeltal liten. Det är koncernens policy att inte säkra omräkningsexponeringen.

ValutaTransaktions­-
exponering
(mn lokal valuta)
Räntebärande
tillgångar och
skulder
Noterade aktier
och aktiefonder
samt onoterade
innehav
Derivat-­
kontrakt mot
­extern motpart
(mn lokal valuta)
Nettoexponering
(mn lokal valuta)
Nettoexponering
i SEK (mn SEK)
DKK–24,9 –0,90,024,8–1,0–1,4
EUR–40,34,10,440,04,243,9
NOK–17,7–1,00,017,8–1,0–1,0
USD–2,30,03,4 2,33,331,1
72,6

• Elprisrisk

Elprisrisk definieras som risken att KF-koncernens resultat- och balansräkning påverkas negativt vid förändrade marknadspriser på elkraft. KF-koncernen har en elprisrisk genom elförbrukning i Coop Butiker & Stormarknader, Coop Logistik och i KF Fastigheter. Det är koncernens policy att säkra elprisrisken för innevarande år plus 3 år genom handel med elderivat.
202020212022
Prognosticerad årsförbrukning MWh:176 147175 680175 680
Elderivat MWh:101 03038 106
Säkringsgrad %:–57%22%0%

Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, kapitel 11.

• Övrig marknadsrisk

Övrig marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändrade marknadspriser orsakade av andra faktorer än de som redan är beskrivna i denna not.

KF:s innehav i noterade aktier uppgick vid årsskiftet till 10 mkr (10), innehav i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga långfristiga finansiella placeringar uppgick till 184 mkr (222).

KF och MedMera Bank begränsar övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering, motparts- och kreditrisker i KF:s finanspolicy respektive MedMera Banks finanspolicy.

 

 

• Kredit- och motpartsrisk

KF är exponerad mot kreditrisk genom sina placeringar i obligationer och andra räntebärande instrument och genom inlåning/ deposits i banker. Kreditrisken ska begränsas genom att placeringar och inlåning i bank endast får genomföras med motparter som har hög kreditvärdighet (investment grade eller motsvarande). Vidare har KF exponering mot konsumentföreningar till följd av utlåning. Sådan utlåning får därför endast göras efter noggrann kreditbedömning. Dessutom har KF endast en begränsad kredit-risk i kundfordringarna, vilket är en naturlig följd av verksamhetens karaktär.

Kreditrisk finns också hos MedMera Bank genom utlåning till allmänheten i form av utnyttjade kortkrediter och blancolån. För ytterligare information, se MedMera Banks årsredovisning.

Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2019 var gentemot Nordea. Marknadsvärdet var totalt 978 mkr, varav 525 mkr i säkerställda obligationer.

Motpartsrisker är de kreditrisker som uppstår genom positiva marknadsvärden i finansiella kontrakt på valuta-, ränte-, aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är banker, fondkommissionärer och elhandelsbolag, såvida de finansiella kontrakten inte är clearade på en börs (central counterparty clearing).

KF:s motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast görs med godkända motparter och att transaktionerna så långt som det är möjligt clearas på en börs. KF strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera motparter. Den kreditrisk som uppstår genom finansiella derivatkontrakt som ej clearas på en börs, ska reduceras genom ISDA-avtal, för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder och fordringar vid motpartens obestånd.

Not 20:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början2 1832 244
Ändrad redovisningsprincip0
Tillkommande fordringar2 0001 501
Reglerade fordringar–1 311–934
Omklassificeringar–76–628
2 7962 183
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–16–25
Under året återförda nedskrivningar29
–14–16
Redovisat värde vid årets slut2 1672 782

Not 21:  

Redovisningsprinciper

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen (FIFU). I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Not 22:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Förutbetalda hyror313304
Bonus från leverantörer227201
Förutbetalda IT-kostnader5158
Upplupna ränteintäkter97104
Övriga upplupna intäkter229
Övriga poster 7757
Redovisat värde vid årets slut787733

Not 23:  

Redovisningsprinciper

• Avgiftsbestämda planer 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag. KF har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

 

• Förmånsbestämda planer

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Vid redovisning av förmånsbestämda planer tillämpas de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Förmånsbestämda planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade framtida förmånen. I de fall stiftelsens förvaltningstillgångar överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Nettot av ränta på pensionsskuld och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i rörelseresultatet.

I de fall pensionsförpliktelserna uteslutande är beroende av värdet på en ägd kapitalförsäkring redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde. Kapitalförsäkringen, vilken ställs som säkerhet för givet pensionslöfte, redovisas som finansiell anläggningstillgång.

 

• Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. 

Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

 

• Pensionsförmåner

KF har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Enligt avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en extern part och har inte några förpliktelser att betala ytterligare avgifter. De förmånsbestämda planerna innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentsats av slutlönen vid full tjänstetid. Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige är en kombination av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer. Alla planer för kollektivanställda är avgiftsbestämda. Tjänstemän omfattas av den förmånsbestämda KTP-planen, bestående av ålders-, sjuk- och familjepension samt av den avgiftsbestämda ITPK-planen, vilket är en kompletterande ålderspension. Åtagandet inom ramen för KTP-planen är till största del fonderat via Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse, kompletterat med kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Tillgångarna i stiftelsen är avskilda från KF. Åtagandet för KTP-planens sjuk- och familjepension finansieras via försäkringslösning. Med verkan från 2009 ändrades KTP-planen. Den nya planen, ITP1/KTP1, är avgiftsbestämd och är öppen för nya deltagare i KTP-planen, medan nuvarande deltagare fortsätter i den gamla planen. KF betalar premier för anställd, som omfattas av ITP1/KTP1, och den anställde väljer förvaltare. Denna plan är öppen för tjänstemän födda 198 eller senare samt för så kallade tio-taggare (lön överstigande 10 ibb).  Folksam beräknar, enligt uppdrag, pensionsskulden för de företag inom KF-koncernen som har tryggat förmånsbestämda pensionsförpliktelser i stiftelsen. Utifrån denna beräkning samt beräkning av förvaltningstillgångarnas värde fakturerar Konsumentkooperationens pensionsstiftelse arbetsgivaren månadsvis så att avsättningarna motsvarar skulden vid varje årsskifte. Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående livslängd och diskonteringsränta om 2,0 % (2,0 %). Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma avdelningen Kapitalförvaltning inom Folksam. Sammansättningen av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och specialplaceringar syftar till att uppnå önskat realt avkastningsmål, med god riskdiversifiering. Stiftelsens styrelse ansvarar för förvaltningen av stiftelsens förvaltningstillgångar. I tillägg förekommer, i begränsad omfattning, direktpensionslösningar som säkerställts med företagsägd kapitalförsäkring. Kostnad för pensioner, tryggad via stiftelsen, delas upp i en del som ingår i rörelseresultatet och en del som ingår i finansiella poster.

Not 24:  

Avsättningar för skatter för aktuellt år består av särskild löneskatt på pensionsförpliktelser, vars utfall är beroende på värdet av ägd kapitalförsäkring.

Not 25:  

Redovisningsprinciper

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag. När effekten av tidpunkten för betalning är väsentlig, beräknas avsättningen genom diskontering av förväntat framtida kassaflöde till ett nuvärde.

En avsättning för förlustkontrakt, för KF:s del framför allt avseende operationella leasingkontrakt, redovisas när förväntade ekonomiska fördelar som beräknas erhållas från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga utgifterna för att infria åtagandena enligt kontraktet. 

En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas när det föreligger en legal eller informell förpliktelse, vilket innebär att företaget har en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om att omstruktureringen kommer att genomföras.

Koncernen2019-12-312018-12-31
Omstruktureringsåtgärder2253
Garantiåtaganden94
Kundlojalitetsprogram246270
Övrigt 1)220361
Redovisat värde vid årets slut498688

1) Inkluderar åtaganden relaterat till avyttringar av fastigheter

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser framför allt gjorda avsättningar för hyreskostnader avseende ej nyttjade lokaler, relaterat till Coop Butik. Viss återföring av tidigare avsättningar har kunnat ske som resultat av förändrade marknadsförutsättningar och bedömningar om framtiden för enskilda marknadsplatser.

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder
2019-12-312018-12-31
Redovisat värde vid årets början53121
Avsättningar som gjorts under året 1)1053
Belopp som tagits i anspråk under året–29-76
Outnyttjade belopp som har återförts under året–12-45
Redovisat värde vid årets slut2253
Garantiåtaganden2019-12-312018-12-31
Redovisat värde vid årets början46
Rörelseförvärv1053
Belopp som tagits i anspråk under året13
Belopp som tagits i anspråk under året–7-1
Outnyttjade belopp som har återförts under året–2–1
Redovisat värde vid årets slut94
Kundlojalitetsprogram2019-12-312018-12-31
Redovisat värde vid årets början270255
Avsättningar som gjorts under året 1)10399
Rörelseförvärv0
Belopp som tagits i anspråk under året–117–84
Outnyttjade belopp som har återförts under året–10
Redovisat värde vid årets slut247270
Övrigt2019-12-312018-12-31
Redovisat värde vid årets början361286
Avsättningar som gjorts under året 1)13103
Belopp som tagits i anspråk under året–149–22
Outnyttjade belopp som har återförts under året–5–6
Redovisat värde vid årets slut220361

1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Not 26:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Medlemsinlåning, femårslån104115
Övriga skulder34545
Redovisat värde vid årets slut449160

Not 27:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Inlåning från allmänhet2 7313 182
Inlåning från konsumentföreningar8311 052
Övriga poster978804
Redovisat värde vid årets slut4 5405 038

Not 28:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Personalrelaterade kostnader828681
Kostnader för frakter9181
Levererade ännu ej fakturerade varor6266
Övriga poster535469
Redovisat värde vid årets slut1 5161 297

Not 29:  

I vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag avseende leveranser. Dessutom har moderföretaget ingått generella garantiåtaganden gentemot KF Invest Förvaltning AB och MedMera Bank AB. I koncernen har borgensåtaganden i samband med avyttring av företag ställts till köparen avseende fullgörande av gjorda utfästelser.

För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån för pensionstagarna.

KF, tillsammans med dess dotterföretag, är delägare i PRI Pensionsgaranti. Delägarna har ett ömsesidigt ansvar som maximalt uppgår till 2 % av respektive företags pensionsskuld. Moderbolaget har gått i borgen för dotterföretagens räkning och har därför tagit upp samtliga dotterföretags eventualförpliktelser gentemot PRI Pensionsgaranti.

Ställda säkerheter2019-12-312018-12-31
För egna skulder och avsättningar
Obligationer och andra värdepapper23
Kapitalförsäkring5482
5685
Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti385385
385385
Summa ställda säkerheter441470
Eventualförpliktelser
Räkningskrediter, MedMera Bank AB
– Beviljade räkningskrediter1 1714 467
– Avgår: Disponerade räkningskrediter–89–918
Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti5959
Borgensförbindelser ställda i samband med avyttring av företag5050
Investeringsåtaganden3744
Summa eventualförpliktelser1 2283 702

Not 30:  

KF-koncernen har närståenderelationer med dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag samt med styrelseledamöter och koncernledning. Innehav av dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag framgår av not om Andelar i koncernföretag samt av not om Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. 

Som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilka medlemmarna deltar. I enlighet härmed har inköp eller försäljning av varor och tjänster under räkenskapsåret skett mellan KF-koncernen och medlemmar i moderföretaget. På samma sätt medverkar medlemmarna i finansieringen av föreningen, t ex via tecknade förlagsinsatser och inlåning via koncernens internbankverksamhet. Dessa transaktioner har skett i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörjning, konceptutveckling och marknadsföring erbjuder KF föreningarna till exempel specialistkompetens inom fastighetsrelaterade tjänster, redovisningstjänster, rådgivning i finansieringsfrågor, administration och marknadsföring avseende MedMera-kortet samt kortinlösen avseende bankkort och betal- och kreditkort.

Några transaktioner med moderföretagets styrelseledamöter och koncernledning, utöver lön och andra ersättningar, har inte förekommit. 

Försäljning av varor och tjänster till närstående2019-12-312018-12-31
Koncernen
Gemensamt styrda företag0
0
Finansiella tjänster till närstående2019-12-312018-12-31
Koncernen
Gemensamt styrda företag21
21

Not 31:  

Koncernen20192018
Erhållen utdelning1417
Erhållen ränta135121
Erlagd ränta–31 –16

Not 32:  

Redovisningsprinciper

Likvida medel består av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga placeringar som utgörs av obligationer och övriga räntebärande värdepapper, med maximalt tre månaders löptid från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Koncernen20192018
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 1):
Kassa och banktillgodohavanden 2)622767
622767
1) I likvida medel inkluderas medel som omfattas av kapitaltäcknings­restriktioner i MedMera Bank AB. 2) Banktillgodohavanden i balansräkning inkluderar även spärrade medel om 385 mkr (402), vilka inte klassificeras som likvida medel.

Not 33:  

Redovisningsprinciper

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

• Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Koncernen20192018
Avskrivningar599482
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar –3222
Orealiserade kursdifferenser2
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar10–29
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar–95–146
Resultatandelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag4-49
Övriga avsättningar–211–34
Övriga ej kassaflödespåverkande poster4-5
282241

• Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen20192018
Förvärvade tillgångar och skulder samt eget kapital
från tidigare innehav vid successiva förvärv
Immateriella anläggningstillgångar–41
Materiella anläggningstillgångar–1 4391
Finansiella anläggningstillgångar–60
Varulager–3581
Rörelsefordringar–1030
Likvida medel390
Summa tillgångar–1 9243
Avsättningar110
Räntebärande skulder182
Rörelseskulder1 0021
Summa avsättningar och skulder1 1951
Köpeskilling2 3862
Utbetald köpeskilling2 3862
Avgår:
Likvida medel i den förvärvade verksamheten
–390
Påverkan på likvida medel–2 347–2

• Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen2019-12-312018-12-31
Avyttrade tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar19941
Finansiella anläggningstillgångar00
Rörelsefordringar56
Likvida medel0
Summa tillgångar20547
–1531
Räntebärande skulder00
Rörelseskulder–2821
Summa innehav utan bestämmande inflytande, skulder och avsättningar–18122
Försäljningspris112212
Avgår:
Säljarreverser
–121
Erhållen köpeskilling11291
Avgår:
Likvida medel i den avyttrade verksamheten
0
Påverkan på likvida medel11291

Not 34:  

SoliditetSumman av redovisat eget kapital, garantikapital, förlagslån samt minoritetskapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapitalSumma tillgångar med avdrag för icke ränte­bärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.
Avkastning på sysselsattResultat före kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella skulder i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapitalResultat efter skatt i procent av genomsnittligt redovisat eget kapital.
Nettofordran/nettoskuldSumman av räntebärande skulder och avsättningar minus kortfristiga placeringar, kassa och bank samt räntebärande kortfristiga fordringar och finansiella anläggningstillgångar.

Not 35:  

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Dela det här på...