Förvaltningsberättelse

Risker

Riskhantering 

Genom den affärsverksamhet som KF-koncernen bedriver följer naturligt en exponering för risker. Risk definierar vi som osäkerhet om framtida händelser och deras effekt på verksamhetens möjlighet att nå sina mål. Detta innebär att en risk är en osäkerhet som både kan innebära hot och möjligheter.

Riskhanteringen inom KF-koncernen omfattar identifiering, analys och utvärdering av risker.

Styrelsen ansvarar, via revisionsutskottet, för finansiella risker och för att risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Revisionsutskottet rapporterar löpande till styrelsen. Vd svarar för den finansiella rapporteringen.

Vd ansvarar för koncernens operativa risker. För att i tid identifiera och minimera effekter av risker genomförs en årlig riskinventering. Inventeringen sker i samband med koncernens affärsplanering där identifierade risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. Risker beskrivs i riskmatriser, och handlingsplaner upprättas som en del av respektive bolags affärsplan. Utvärdering och uppföljning av identifierade risker samt handlingsplaner sker därefter löpande i respektive bolags styrelse.

Utvärdering och monitorering av koncernens sammantagna risker utförs av KF:s risk- och complianceenhet, som löpande rapporterar till KF:s styrelse. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den verksamhet som KF-koncernen bedriver medför finansiell exponering avseende ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Hanteringen av dessa risker är centraliserade i koncernens finansfunktion och regleras av en finanspolicy som årligen fastställs av KF:s styrelse.

KF är genom sin bankverksamhet även utsatt för kreditrisker. I syfte att begränsa och kontrollera risker i banken har styrelsen fastställda policyer för kreditgivning och övriga risker, vilka följer regelverk för banker och Finansinspektionens allmänna råd.

KF har genom sitt fastighetsbestånd även en exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. I fastighetsbeståndet finns betydande övervärden. 

KF:s affärsmässiga risker utgörs främst av hög exponering mot detaljhandel. Risken består främst i ändrade marknadsförutsättningar som påverkar investeringens värde. Affärsrisker i dotterbolag hanteras genom att utsedd styrelse i respektive dotterbolag har kontroll över affärsutveckling, risker, omvärldsbevakning samt ansvar för att tillförlitliga system finns för intern kontroll och finansiell rapportering. 

Enligt vd:s och styrelsens bedömning inträffade under året ingen händelse inom eller utanför KF-koncernen som föranleder en revidering av den tidigare riskanalysen. Se vidare not 19 om finansiella instrument och riskhantering.

Dela det här på...