Bolagsstyrning

KF ska vara en aktiv ägare och KFs ägarstyrningsmodell utgår ifrån en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning i våra dotterbolag. KFs styrelse ska fastställa ägardirektiv och utse styrelserepresentanter som har rätt kompetens för att utvärdera och fastställa strategier och övervaka utvecklingen i dotterbolagen. Styrelserna i dotterbolagen har det yttersta ansvaret för bolagets utveckling. Styrelsen utser VD som ansvarar för den operativa driften.

BolagsstyrningFör att vi som ägare ska kunna förlita oss på att dotterbolagens mål nås krävs en fungerande intern kontroll. KFs revisionsutskott har en nära kontakt med våra externa revisorer när det gäller planering och avrapportering av genomförd revision. Revisionsutskottet följer även upp att respektive bolag vidtar de åtgärder som krävs utifrån den granskning
som den externa revisionen presenterar. Revisionsutskottet rapporterar till KFs styrelse.