Kooperativa värderingar

En av KFs tidiga och viktiga gestalter, Anders Örne (1881-1956), antog under sin tid vid KF de sju så kallade Rochdale-principerna för kooperativt företagande. Principer som efter att de blivit antagna av den internationella kooperativa alliansen blivit gällande som grundvärderingar för stora delar av den kooperativa sfären.

Värderingar som är högst aktuella och efterfrågade i dagens och framtidens företagande. Detta är också principer som fortfarande utgör ett fundament för Kooperativa Förbundets verksamhet idag och imorgon.

Kooperativa verksamheter har minst sju saker gemensamt. Sju principer som utgör den kooperativa värdegrunden.

1) Medlemskap

I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.

2) Demokrati

Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.

3) Ekonomiskt deltagande

Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.

4) Självständighet

Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.

5) Utbildning

Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.

6) Samarbete

Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.

7) Samhällshänsyn

Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.