Om KF

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. Medlemmarna i KF består av 26 konsumentföreningar.  KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Föreningarna har tillsammans 3,9 miljoner medlemmar.

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att bidra till en hållbar utveckling.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag, för förbundets olika föreningar och för det ägande som KF har i hel- och delägda dotterföretag. KFs största engagemang finns i Coop Sverige AB.

Vår ägarstruktur

KFs ägarstruktur

Vår berättelse handlar om samverkan till egen nytta

Genom att gå samman, samarbeta och äga tillsammans kan individuella och gemensamma behov lösas. Så tänkte medlemmarna 1899 då Kooperativa förbundet (KF) bildades, utifrån behovet av billigare och bättre varor. Genom att starta konsumentföreningar, samordna inköp och varudistribution, starta egen varuproduktion, bröts monopol och karteller. Varor blev billigare och medlemsnyttan var tydlig.

KFs styrelse slog 1905 fast att rörelsens ekonomiska system hade som främsta mål att arbeta för en lyckligare mänsklighet. Det är ett mål som gäller än idag fast det uttrycks med orden: att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

KF har genom sin historia förändrat och utvecklat handeln i Sverige. En av de stora förändringarna initierades på 1940-talet med införandet av självbetjäning och snabbköp. Sedan dess har många koncept utvecklats, såsom varuhus och stormarknader på 1950- och 1960-talet samt lagercentraler och rationella logistiklösningar. Konkurrenskraftiga och banbrytande sortiment och varumärken, som bland annat Blåvitt och Änglamark, har mött medlemmarnas och marknadens behov.

En stor del av Sveriges historia handlar om KF. Där ryms allt från industrier, butiker och samhällen till opinionsbildning och konsumentinflytande och mycket mer.

Samhällsengagemang

I KF:s historia finns ett djupt rotat och långsiktigt engagemang för hållbar utveckling. 1958 var KF med och bildade We Effect (Kooperation Utan Gränser) – där KF med föreningar och dotterbolag idag är största insamlande organisation.

We Effect förser människor med kunskap, hjälper dem att nyttja sin mark bättre och underlättar för dem att jobba tillsammans. Då kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen. KF har tillsammans med svenska företag engagerat sig i ett projekt i Guatemala som lyfter fram betydelsen av att företag engagerar sig i arbetet med mänskliga rättigheter.

KF bidrar där med kunskaper om att mänskliga rättigheter och goda villkor i verksamheten inte bara visar att företaget har sunda värderingar utan också är en viktig förutsättning för att göra goda affärer. Biståndsorganisationen Vi-skogen, med KF som stiftare, planterar varje år miljoner träd tillsammans med småbönder runt Victoriasjön.

Detta tack vare ett omfattande insamlingsarbete som genomförs av föreningar, dotterbolag och privatpersoner.

Läs mer:

Weeffect.se
Viskogen.se

Konsumenternas röst

Kooperativa Förbundet har en lång tradition av att agera i konsumentens intressen. Konsumenter behöver en stark röst. Vi har brutit upp monopol, varit först med att öppet innehållsdeklarera, datummärka och hållbarhetsdeklarera varor. Dessutom har KF varit en viktig aktör för hållbar utveckling inom dagligvaruhandeln. Tack vare önskemål från våra medlemmar var KF först i Sverige med ett eget ekologiskt och hållbart varumärke – Änglamark.

Tiderna har förändrats vilket ställer nya krav på KF och hur vi fortsätter att vara konsumenternas samlade röst.

Läs vår konsumentplattform här.

Kooperativa principer

En av KFs tidiga och viktiga gestalter, Anders Örne (1881-1956), antog under sin tid vid KF de sju så kallade Rochdale-principerna för kooperativt företagande. Principer som efter att de blivit antagna av den internationella kooperativa alliansen blivit gällande som grundvärderingar för stora delar av den kooperativa sfären.

De är högst aktuella och efterfrågade i dagens och framtidens företagande. Detta är också principer som fortfarande utgör ett fundament för Kooperativa Förbundets verksamhet idag och imorgon.

Kooperativa verksamheter har minst sju saker gemensamt. Sju principer som utgör den kooperativa värdegrunden.

1) Medlemskap

I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.

2) Demokrati

Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.

3) Ekonomiskt deltagande

Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.

4) Självständighet

Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.

5) Utbildning

Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.

6) Samarbete

Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.

7) Samhällshänsyn

Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.