Investeringar i medlemserbjudande och ny varuterminal i fokus under 2022

Kooperativa Förbundets (KF) rörelseresultat för 2022 uppgick till 35 mkr, exklusive avyttring av butiker och fastigheter. Koncernens nettoomsättning uppgick till 36 677 mkr (38 309). Under 2022 har KF avyttrat drygt 300 butiker till konsumentföreningarna som numera äger och driver alla* Coop-butiker i Sverige. KF återinvesterar drygt två miljarder i Coops nya automatiserade varuterminal i Eskilstuna som långsiktigt stärker medlemserbjudandet till konsumentföreningarnas 3,8 miljoner medlemmar.

– Under 2022 har vi slutfört strukturförändringen som innebär att all butiksverksamhet drivs av
konsumentföreningarna. Vi har nu en tydlig och renodlad organisation för Coop i Sverige som är
grunden för att skapa långsiktig ekonomisk och hållbar nytta för våra medlemmar, säger Leif Linde, ordförande i KF.

Efter strukturförändringen är Coop Sverige AB ett helägt dotterbolag till KF. Coop Sverige redovisade för 2022 ett rörelseresultat på 100 mkr (64) och en nettoomsättning på 36 364 (33 374). Just nu pågår arbetet med färdigställandet av den nya varuterminalen.

– Det nya automationslagret i Eskilstuna är den största investeringen som Coop i Sverige gör i
modern tid. En effektiv varuförsörjning ut till våra butiker är en grundförutsättning för att kunna hålla nere priserna och skapa medlemsnytta. Det är en satsning som har en avgörande strategisk betydelse för hela konsumentkooperationen under många decennier framöver, säger Leif Linde. Terminalen blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel. Den kommer att leverera varor till samtliga Coops cirka 800 butiker. Terminalen hanterar färskvaror, kolonial och nonfood-varor. Varuterminalen förses med en takbyggd solcellsanläggning. Solcellsanläggningen består av ca 14 400 solpaneler med 6,1 MW installerad effekt. På tomten har Coop byggt två egna tågspår där Coops 600 meter långa tåg med varor kan lasta och lossa flera gånger per dag.

KF ägs av 28 konsumentföreningar. Genom konsumentföreningarna samlas 3,8 miljoner medlemmar, vilket gör KF till en av de största konsumentkooperativa verksamheterna i Sverige.

*KF äger fortfarande 11 butiker i Coop Halland. Dessa avses att avyttras.