KF och Coop samarbetar med myndigheterna

KF och Coop deltar i utveckling av ny lagstiftning och svarar på remisser. Coops verksamhet står under tillsyn av bland andra Arbetsmiljöverket,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket samt länsstyrelserna. Dessa organ genomför regelbundna inspektioner.
Bland annat genomförde Livsmedelsverket två tillsynsbesök. Ett besök inriktades på märkning av Coops egna varor och visade
på smärre brister i rutinerna för ursprungsmärkning och innehållsförteckning, något som är ett generellt problem i branschen.
Bristerna åtgärdas genom utbildning av inköpare och varusäkrare samt genomgång av inköpsprocesserna.
KF-koncernen har under året inte ålagts några böter eller sanktioner för brott mot gällande lagar och bestämmelser avseende
produktansvar, miljöfrågor eller annan lagstiftning, exempelvis konkurrenslagstiftning