Förbättringsprogram i Dagligvarugruppen

Förbättringsprogrammet i Dagligvarugruppen har under året realiserat cirka 600 mkr i besparingar därmed har kostnaderna minskat och effektiviteten stärkts motsvarande 2 mdr kronor sedan 2008.

Dagligvarugruppen fortsätter att visa på en positiv utveckling vilket till stora delar kan tillskrivas det treåriga förbättringsprogrammet som initierades i samband med att Coop Sverige 2008 blev ett helägt dotterbolag till KF, när Coop Norden avvecklades. Förbättringsprogrammet med syfte att etablera en konkurrenskraftig kostnadsnivå, öka integration och samordning inom den samlade konsumentkooperationens dagligvaruhandel, Coop, samt för att skapa en plattform för uthållig lönsam tillväxt. En grundförutsättning för genomförandet av förbättringsprogrammet var att skapa omedelbar lönsamhet (från ägarövertagandet 2008) och att genomförandet skulle ske med bibehållen lönsamhet inklusive belastning av struktur- och engångskostnader för omställningen. Förbättringsprogrammet har reducerat kostnaderna med cirka 2 miljarder kronor.

Dagligvarugruppen genomförde under året ett större antal nyetableringar och fortsatt hög takt i moderniseringen av befintligt butiksbestånd, vilken påverkar resultatet. I kombination med den något svagare marknadsutvecklingen medförde detta en trögare och mer kostsam uppstart av butiker. Butikskedjorna Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära, Coop Forum och Coop Bygg samt butiken Daglivs och internetbaserade Mataffären.se. I Dagligvarugruppen ingår
även inköps- och logistikbolag och marknadsbolag som är gemensamma för hela konsumentkooperationen, samt MedMera Bank som ger ut och hanterar Coop MedMera-kortet. Dagligvarugruppen äger 373 av Coop-butikerna runt om i Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna äger 384 butiker.

Omstrukturering och effektivisering inom Dagligvarugruppen, bland annat genom avveckling och konceptförändring av icke lönsamma stormarknader. Försäljningsytorna har reducerats med cirka 40 000 kvadratmeter