Föreningsstämman

I en ekonomisk förening är föreningsstämman högsta beslutande organ. Enligt lagen skall vissa beslut obligatoriskt fattas på stämman. Huvudregeln är att alla medlemmar har rätt att närvara på föreningsstämman och där utöva sitt inflytande genom att framställa förslag, yttra sig och rösta. Å andra sidan är stämman också det enda organ där medlemmen genom lagen ges den möjligheten. Lagen ställer upp vissa formkrav för hur kallelse till stämman skall gå till och vilka ärenden som skall behandlas.

Föreningen kan själv i stadgarna föreskriva ytterligare eller mer detaljerade regler. För att stämmans beslut skall anses giltiga måste formkraven för kallelse och hur stämman skall genomföras följas. Den medlem som anser att det förekommit någon brist i formellt hänseende kan klaga hos allmän domstol i en vanlig civilprocess.