Medlemsinsats

Medlemsinsats är det kapital som en medlem i en ekonomisk förening enligt stadgarna måste delta med. Medlemsinsatsen kan inte fås tillbaka innan medlemmen avgår ur föreningen. Insatskapitalet i en ekonomisk förening motsvarar närmast aktiekapitalet i ett aktiebolag.
I lagen finns inte angivet någon lägsta eller högsta gräns för medlemsinsatsen. Ofta kan en medlem också i stadgarna ges möjlighet att delta med mer än en insats.
Enligt en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1998 kan en medlem, om det medges i stadgarna omvandla disponibla vinstmedel till medlemsinsatser.
Om det medges i stadgarna kan medlemmar och även andra än medlemmar tillskjuta ett annat slags insatser — förlagsinsatser.
En förlagsinsats skall enligt lagen ha en kortaste löptid på fem år. Någon längsta tid för förlagsinsatser är inte fastställd i lagen.
Det ankommer på föreningen att reglera i stadgarna på vilket sätt innehavarna av förlagsbevis skall få utdelning, till exempel ränta, återbäring eller någon annan fördelningsgrund.
Medlemmar kan inneha förlagsandelar utan begränsning, medan andra än medlemmars innehav aldrig får överstiga summan av insatskapitalet och medlemmarnas förlagskapital.