I september 2019 inleds flytten av KFs arkiv och bibliotek

De senaste åren har KF renodlat sin verksamhet och fokus ligger på att skapa lönsamhet. Denna renodling har också inneburit en avknoppning av resurser och KF är idag en slimmad organisation med huvudfokus på kärnverksamheten.

I det perspektivet har det varit viktigt att se vilken funktion och roll KFs arkiv- och biblioteksverksamhet ska, kan och bör fylla i utvecklingen framåt. Verksamheten är just nu inhyst i en lokal vid Slussen men måste flytta därifrån under sista kvartalet 2019. Fastighetsägaren kommer göra en totalrenovering av hela fastigheten vilket har varit känt under en längre tid. Frågan har därför uppkommit hur KF vill driva verksamheten framöver.

Utifrån analys av alternativ, kostnadsberäkningar och vilken lösning som bedöms bäst i ett längre perspektiv så har KFs styrelse fattat ett principbeslut om att placera arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria. Förhandlingarna kring det avtalet är slutförda.
Även förhandlingen kring organisationsförändringen, som innebär att arbetsplatsen Arkiv och Bibliotek läggs ned, och förhandlingarna med medarbetarna är slutförda.

Ett arbete med att skapa en bevarandeplan av materialet i arkivet samt en digital arkiveringspolicy, där det tydliggörs hur allt som genereras i KF idag och i framtiden ska tas om hand, kommer att inledas i samband med att arkivet flyttas till Centrum för Näringslivshistoria.

Mer information kring Centrum för Näringslivshistoria
https://naringslivshistoria.se/

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där medlemmarna, främst företag och organisationer, är ägare. De är inte knutna till något specifikt universitet eller organisation och är politiskt obundna. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och intäkter från tjänsterna som de erbjuder medlemsföretag och andra kunder.

I arkivet i Bromma förvaltas företagsarkiv för företagsledningar och ägare. De har över 70 000 hyllmeter med fotografier, reklam, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar.