Avsiktsförklaring tecknas

under våren mellan KF och företrädare för de tio detaljhandelsdrivande konsumentföreningar som utgör styrelsen för DDF AB
och som representerar samtliga föreningar. I augusti fanns ett bindande avtal på plats och sedan den 1 januari 2014 levererar Coop
Sverige AB enligt avtalet. Coop Sverige har ansvaret för bland annat varumärkesstrategi, affärsutveckling, inköp och kategori, varuflöde
och marknadskommunikation för Coop i hela landet. Med en gemensam central styrning och likabehandling av både KF-ägda och föreningsägda butiker,
nyttjas stordriftsfördelarna och organisationen blir kostnadseffektiv, samtidigt som en lokalt förankrad drift värnas.

Antalet medlemmar i konsumentkooperationen uppgick per 2013-12-31 till 3 370 857 (3 306 159) och
under året utbetalade Coop i Sverige (KF och samtliga detaljhandelsdrivande föreningar) cirka 886 mkr
(924) i medlemsåterbäring.