Insats

Medlemsinsats är det kapital en medlem enligt stadgarna skall betala till föreningen vid inträdet.
I svensk rätt finns inga bestämmelser om antalet eller storleken av medlemsinsatserna. Det avgörs helt av stadgarna. Enligt bestämmelser i lagen som trädde i kraft den 1 januari 1998, finns också möjlighet bestämma i stadgarna att hela, eller delar av föreningens disponibla kapital, kan omvandlas till insatser i föreningen, så kallad insatsemmission.

En förening kan också bestämma i stadgarna att det skall finnas möjlighet till förlagsinsatser. Även andra än medlemmar kan förvärva förlagsinsatser, men då får det sammanlagda beloppet av sådana insatser inte överstiga summan av medlemmarnas medlems- och förlagsinsatser.