Stämmohandlingar 2018

Tillsammans gör vi en bättre affär

Välkommen till 2018 års stämma för Kooperativa förbundet (KF)

 • Stämman äger rum onsdagen den 18 april 2018 på Vår Gård, Saltsjöbaden, kl 11:30.
 • Här finner du alla stämmohandlingar, med Kooperativ styrrapport och Kod för kooperativ styrning inkluderade, samt årsredovisningen med verksamhetsberättelse för 2017.

Hämta fullständiga stämmohandlingar, 2018 (pdf)
Hämta KF årsredovisning, 2017 (pdf)

Förslag till arbetsordning

11:30–13:00 Registrering till stämman
12:00–13:00 Lunch
13:00 Stämmans öppnande, stämmohandlingar
16:30 Summering och avslutning

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans funktionärer
  • Ordförande
  • Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  • Minst två protokolljusterare
  • Minst två rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Information om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om konsumentkooperationen i övrigt
 7. Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för KF med dotterföretag
 8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat‐ och balansräkning för KF samt koncernresultat och koncernbalansräkning
 10. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd
 12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för KF
 13. Fastställande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda som valts av stämman eller utgör ombud vid stämman
 14. Fastställande av antal styrelseledamöter
 15. Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning
 16. Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från valberedningen
 17. Val av revisorer och ersättare
 18. Fastställande av instruktion för KFs valberedning
 19. Val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice ordförande i valberedningen
 20. Övriga val som stämman ska förrätta
 21. Förslag från styrelsen
  • Stadgeändring i KF stadgar och KF Mönsterstadgar
  • Kooperativ styrningsrapport
  • Kod för kooperativ styrning
  • Anslag till WeEffect och Vi‐skogen
 22. Motioner
  • Uppföljning
  • Nya motioner
 23. Stämman avslutas