Kronans Droghandel avyttras

Kronans Droghandel avyttrades under året till huvudägaren finska Oriola-KD. Samarbetet mellan Kronans Droghandel och KF
kring nyetableringar och MedMerakortet fortsätter oförändrat.