Deltagande

I en ekonomisk förening är det ett krav att medlemmarna deltar i den ekonomiska verksamheten. Deltagandet är det kooperativa kravet, eller som det ibland uttrycks, kravet på medlemmens samhandel med föreningen.
Det kooperativa kravet skiljer sig på ett avgörande sätt från det som åvilar aktieägaren i ett aktiebolag, vars enda prestation behöver bestå i att skjuta till ett visst kapitalbelopp. Om aktieägaren deltar i bolagets verksamhet är från ett principiellt legalt perspektiv helt ovidkommande.
Medlemmarnas deltagande i en ekonomisk förenings ekonomiska verksamhet ska vara på något av de sätt som anges i lagen, nämligen,

1. som konsumenter eller andra förbrukare,
2. som leverantörer,
3. med egen arbetsinsats,
4. genom att begagna föreningens tjänster,
5. på annat liknande sätt.