Förvaltningsberättelse

Finansiell ställning

Resultatutveckling, Koncernen

Koncernen20192018201720162015
Kassaflöde – löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital208538556691544
Eget kapital (exkl. minoritetsintresse)5 0005 0454 8024 5223 868
Avkastning på eget kapital –1,2%4,7%5,7%18,8%25,2%
Avkastning på sysselsatt kapital1,3%4,6%5,1%11,8%14,9%
Soliditet33,1%37%36,5%34,6%33,2%
Nettofordran (+), Nettoskuld (–)1 8234 1673 8013 5133 632
Balansomslutning18 41516 68616 50516 48316 695
Likvida medel6227677636761 997

Kassaflödet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 806 mkr (690). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till – 1 918 mkr  (–322). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  966 mkr (–364). Totalt kassaflöde uppgick till –146 mkr (4). Likvida medel uppgick vid årets slut till 622 mkr (767). 

Investeringar och avyttringar

Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick för perioden till 910 mkr (616). Av den totala investeringen avser 414 mkr (406) investeringar i butiksledet. Resterande 496 mkr (20) avser främst investeringar i koncernens IT-system och då företrädesvis nytt affärssystem.

2019 har förvärv av butiker och fastigheter påverkat kassaflödet till ett belopp om 2 347 mkr (2).

Avyttringar har främst skett av fastigheter paketerade i bolag. Netto har avyttringar av verksamheter påverkat kassaflödet positivt med 112 mkr (91). 

Förändring av finansiella tillgångar påverkar kassaflödet positivt med ca  1 227 mkr (205). Förändringen utgörs främst av försäljningar av värdepapper (obligationer och certifikat) samt ökning av utlåning till privatpersoner (privatlån).

Totalt har investeringsverksamheten påverkat kassaflödet negativt med  1 918 mkr (322).

Finansieringsverksamheten

De största enskilda händelserna inom finansieringsverksamheten är minskningen av räntebärande inlåning i MedMera Bank om 451 mkr och upptagande av lån i Swedbank om 1,3 mdr. Lånet i Swedbank kommer att lösas under kvartal 2 2020.

Totalt har finansieringsverksamheten påverkat kassaflödet positivt med 966 mkr (–364).

Likvida medel

Likvida medel uppgick till 622 mkr (767). Anledningen till att likvida medel minskade mellan 2015 och 2016 är ökning av placering av överskottslikvider i obligationer och certifikat med en löptid längre än tre månader. Vid årsskiftet uppgick värdet på totala placeringar, exkl placeringar i MedMera Bank, till ca 2,4 mdr (3,5 mdr) varav 2 mdr (3,1 mdr) utgjordes av placeringar i bostadsobligationer.  

Placeringar styrs av en finanspolicy som årligen fastställs av KF:s styrelse.

Nettofordran

Nettofordran minskade till 1 823 mkr (4 167). Balansomslutningen uppgick till 18 415 mkr (16 686) och soliditeten uppgick till 33,1 procent (37 procent). Eget kapital exklusive minoritetsintressen uppgick till 5 000 mkr (5 045) och avkastningen på eget kapital uppgick till –1,2 procent (4,7 procent).

Dela det här på...