Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Kooperativa Förbundet (KF), är ett förbund i form av en ekonomisk förening med konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta för de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i verksamhetsidén ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Medlemmarna i KF består av direktanslutna medlemmar, 29 konsumentföreningar, 6 OK-föreningar, Fonus samt Folksam Sak och Folksam Liv. KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. 

Genom de 29 konsumentföreningarna och de direktanslutna medlemmarna i KF samlas över 3,5 miljoner konsumenter.

Under 2019 har följande funktioner ingått i moderföreningen: förbunds-, ekonomi-, varumärkes- och juridikstab samt stab för kooperativ styrning och risk & compliance.

KF:s verksamhet bedrivs via dotterbolag, 2019 sysselsatte koncernen 6 617 (4 809) anställda, varav 3 587 (2 521) kvinnor och 3 030 (2 288) män. Ökningen av antalet anställda mellan åren beror i huvudsak på Coop Butiker & Stormarknaders förvärv av Nettos verksamhet i Sverige.

KF:s roll är att vara ägarbolag för de bolag som ingår i koncernen innebärande att ramar och finansiella mål sätts för respektive verksamhet.

De ramar och finansiella mål som KF ställer på respektive dotterbolag beskrivs i så kallat ägardirektiv.  

I dotterbolagens respektive styrelse har en ledamot från KF tillsatts som har ett särskilt ansvar för investeringen och för att ägardirektivet implementeras i bolagens strategiska och operativa planer. 

Ägaransvarig rapporterar till KF:s vd och ansvarar även för uppföljningen av respektive verksamhet. KF:s huvudsakliga uppgift är att utveckla den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln och arbeta för att verksamhetsidén förverkligas. Instrumentet för detta är ägardirektiven.

Dagligvaruhandel

Coop Sverige ansvarar för varuinköp, kategoristyrning och varuförsörjning
gentemot butiker som drivs av Coop Butiker & Stormarknader och av konsumentföreningar. Därutöver ansvarar Coop Sverige för medlemsprogram, formatstyrning och marknadsföring för samtliga Coopbutiker. Coop Sverige tillhandahåller även tjänster inom ekonomi, kommunikation, HR, hållbarhet, säkerhet samt IT till andra KF-bolag såväl som till konsumentföreningar.

Coop Butiker & Stormarknader bedriver dagligvaruhandel i 234 egna butiker under varumärket Coop och Stora Coop. Verksamheten är främst koncentrerad till Stockholm, Mälardalen och sydöstra
Sverige. 

Coop Vardagshandel bedriver dagligvaru-handel i 162 egna butiker. Verksamheten förvärvades per den 1 juli 2019. Verksamheten är främst koncentrerad till södra, sydöstra och västra delarna av Sverige.

Coop Online innehar centrala funktioner för e-handelsverksamheten, innefattande främst affärsutveckling, IT-plattform och marknadsföring. Bolaget levererar sina tjänster till den butiksdrivande verksamheten.

Fastigheter

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter. Fastighetsportföljen består av förvaltningsfastigheter, större utvecklingsfastigheter och markinnehav. Fastighetsportföljens marknadsvärde beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor.

Bank

MedMera Bank tillhandahåller spar- och låneprodukter till privatpersoner.

Konferens & media

Vår Gård Saltsjöbaden 

Vår gård är en högprofilerad konferensanläggning belägen i Saltsjöbaden nära centrala Stockholm. Vår Gård har under ett flertal år erhållit utmärkelser för sin service och kundnöjdhet, vilket visar på verksamhetens höga kvalitet och framgångsrika kund-erbjudande. Under 2019 har Vår Gård även lanserat produkter för privatmarknaden, en satsning som kommer att utökas under 2020. 

Vi Media

Vi Media producerar och ger ut Tidningen Vi, ett magasin om kultur och samhälle samt Vi Läser, ett magasin om böcker. Utgivningen av Tidningen Vi och Vi läser sker både digitalt och i pappersform. Företaget driver även uppdrags­publicerings­verksamhet samt rese- och eventverksamhet. Ett av flera bevis på verksamhetens höga kvalitet är att Vi Media och dess personal har vunnit ett flertal priser under åren, senast Publishingpriset för bästa årsredovisning.

Ett av flera bevis på verksamhetens höga kvalitet är att Vi Media har vunnit ett flertal priser under åren.

Dela det här på...