finansiella rapporter | koncernen

Koncernens förändringar av eget kapital

Koncernen
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägareMedlems­-
insatser
Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserade
vinstmedel inkl årets resultat
Summa
Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget
kapital

Ingående balans

2019-01-01

1 631

877

2 537

5 045

1 123

6 169

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning1515–87–72
Transaktioner med koncernens ägare
Utdelning–9–9
Resultat från transaktion med ägare till innehav utan bestämmande inflytande–61–61–61
Förändring av medlemsinsatser 34–611
Summa Transaktioner med ägare 34–67–6052–8
Utgående balans2019-12-311 6348812 4855 0001 0896 089

Ingående balans2018-01-011 6338762 2934 8021 1185 920
Årets resultat enligt fastställd resultaträkning24324340283
Transaktioner med koncernens ägare
Utdelning–33–33
Resultat från transaktion med ägare till innehav utan bestämmande inflytande22–20
Förändring av medlemsinsatser –21–1–1
Summa Transaktioner med ägare–2121–35–34
Utgående balans 2018-12-311 6318772 5375 0451 1236 169
Dela det här på...