förvaltningsberättelse

Vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning:Belopp i kronor
Balanserade vinstmedel2 322 973 629
Årets resultat96 467 891
Totalt att disponera2 419 441 520
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt:Belopp i kronor
Avsättning till reservfonden14 470 184
Balanseras i ny räkning2 404 971 337
Totalt att disponera2 419 441 520

Styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, med säte i Solna, får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Dela det här på...