finansiella rapporter | moderföretaget

Moderföretagets resultaträkning

Belopp i mkrNot20192018
NettoomsättningM2153165
• Bruttoresultat153165
Administrationskostnader–112–136
Övriga rörelseintäkterM3435466
• RörelseresultatM4, M5, M6, M64330
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag M83218
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångarM924
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposterM95849
Räntekostnader och liknande resultatposterM9–22–21
• Resultat efter finansiella poster11380
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade –16
• Resultat före skatt9780
Skatt på årets resultatM10–1–15
• Årets resultat9666
Dela det här på...