Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

Den enskilt största händelsen i koncernen under 2019 var Coop Butiker & Stormarknaders förvärv av Nettos verksamhet i Sverige från danska Salling Group. Affären innebar att Coop Butiker & Stormarknader övertog 162 butiker och närmare 2 000 medarbetare i Sverige. Omsättningen i de förvärvade butikerna uppgår till ca 5 mdr och innebär att marknadsandelen i Sverige ökar med ca 2 %.  

2019 har varit ett händelserikt år och utöver förvärvet av Nettobutiker kan följande händelser i våra dotterbolag nämnas:

 • Coop Sverige genomför den första etappen av projektet Det goda kundmötet. 
 • Coop Logistik genomför förstudie i syfte att etablera ett helautomatiserat lager.
 • Coop Online driftsätter ny plattform för e-handel.
 • Vi Media lanserar Tidningen Vi och Vi läser som digitala koncept.
 • MedMera Bank avyttrar kortverksamheten till Entercard.
 • Vår Gård antar ny strategi och lanserar produkter/tjänster till privatmarknaden.
 • KF Fastigheter tar in Balder som femtioprocentig partner i fastighetsutvecklingsprojektet som bedrivs i Kungens Kurva i Stockholm.

I moderföreningen har Marie Nygren tillträtt som vd och koncernchef i juni 2019. Under senare delen av året initierades ett arbete med att se över KF:s vision och strategi. Strategiplanen beräknas vara färdigställd under Q2 2020.

Vidare kan följande händelser i moderföreningen noteras:

 • KF lägger ned arkivverksamheten vid Slussen i Stockholm. Arkivet omfattade ca  1 500 hyllmeter handlingar och ett stort antal historiska föremål. Verksamheten outsourcades till Centrum för näringslivshistoria i Bromma.
 • Ny pensionspolicy för koncernens samtliga bolag implementerades under 2019.
 • Ny ersättningspolicy tas fram och implementeras i koncernbolagen 2020.
 • Inom ramen för Svensk Kooperation deltar KF i ett arbete med framtagande av en ny kod för föreningsstyrning. Arbetet med implementering av den nya koden initieras under 2020.
 • Utöver det som nämnts ovan vill vi framhålla följande händelser under inledningen av 2020:
 • Ansvar för affären gällande hemleveranser, via plocklagret i Kungens Kurva, övergår från Coop Online till Coop Butiker & Stormarknader per den 1 januari 2020.
 • Per-Åke Sandsjö avgår som styrelseordförande i Coop Butiker & Stormarknader AB. Marie Nygren går in som tillförordnad till dess att ny ordförande utsetts.
 •  

Den enskilt största händelsen i koncernen under 2019 var förvärvet av Nettos verksamhet.

Dela det här på...