finansiella rapporter | moderföretaget

Moderföretagets kassaflödesanalys

Belopp i mkrNot2019-12-312018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella posterM2511380
Justering för poster som inte ingår i kassaflödetM2720651
319131
Betald inkomstskatt40
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital323131
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar24–26
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder–610
Kassaflöde från den löpande verksamheten340115
Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott–220–80
Avyttring av materiella anläggningstillgångar3519
Förvärv av materiella anläggningstillgångar–1
Förvärv av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkanM27–4
Avyttring av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkanM274
Förändring av finansiella tillgångar–331–400
Kassaflöde från investeringsverksamheten–548–483
Finansieringsverksamheten
Ökning av medlemsinsatser1
Minskning av medlemsinsatser-1
Förändring medlemsinlåning–12–15
Övrig förändring av lån–115633
Utbetald utdelning –9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten–125609
Årets kassaflöde–333241
Likvida medel vid årets början 656415
• Likvida medel vid årets slut M26323656
Dela det här på...