finansiella rapporter | koncernen

Koncernens balansräkning

Belopp i mkrNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar14
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten180144
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter710
Hyresrätter och liknande rättigheter40
Goodwill1 04021
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar552146
1 782320
Materiella anläggningstillgångar15
Byggnader och mark1 993413
Nedlagda utgifter på annans fastighet41
Maskiner och andra tekniska anläggningar33
Inventarier, verktyg och installationer1 4561 294
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 5193
3 5451 802
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i gemensamt styrda företag111239
Fordringar hos gemensamt styrda företag1610129
Andelar i intresseföretag11129122
Andra långfristiga värdepappersinnehav18, 19128161
Uppskjuten skattefordran13522461
Andra långfristiga fordringar17, 202 7822 167
3 674298
Summa anläggningstillgångar9 0015 101

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm21
Färdiga varor och handelsvaror1 9131 389
Förskott till leverantörer159
1 9281 398
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar1 7401 431
Fordringar hos gemensamt styrda företag0
Fordringar hos intresseföretag33
Aktuell skattefordran11
Övriga fordringar179952 416
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter22787733
3 5264 584
Kortfristiga placeringar192 9544 435
Kassa och bank1 0071 169

Summa omsättningstillgångar
9 41411 586

SUMMA TILLGÅNGAR

18 415

16 686

Belopp i mkrNot2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

M18
Medlemsinsatser1 6341 631
Övrigt tillskjutet kapital881877
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat2 4852 537
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare5 0005 045
Innehav utan bestämmande inflytande1 0891 123
Summa eget kapital6 0896 169

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld1300
Avsättningar för övriga skatter242535
Övriga avsättningar25498688
688723

Långfristiga skulder
Övriga skulder17449160
449160
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut1 300
Förskott från kunder69
Leverantörsskulder3 9873 290
Aktuell skatteskuld4
Övriga skulder17, 274 5405 038
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter281 5161 297
11 3539 634
Summa skulder11 8029 794
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER18 41516 686

Kommentarer till balansräkningen:

•  Anläggningstillgångar

Investeringar (netto) i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts om 910 mkr (616), varav 462 mkr (129) avser investeringar inom Coop Grossist, 414 mkr (406) avser investeringar inom Coop Butik samt 44 mkr (70) avser investeringar inom Coop Online. Vid förvärvet av Netto Marknad Sverige AB ökade materiella anläggnings­tillgångar med 1 439 mkr och goodwill med 1 080 mkr. Långfristig utlåning till allmänheten i MedMera Bank har ökat med 253 mkr (481) (nominellt).

•  Omsättnings­tillgångar

Vid förvärvet av Netto Marknad Sverige AB ökade rörelsetillgångarna med 461 mkr. Kortfristig utlåning i MedMera Bank till allmänheten har minskat med 226 mkr (+ 125), på grund av överlåtelsen av kreditkortsstocken till Entercard. Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, uppgår vid årets slut till 3 576 mkr (5 202). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv om 422 mkr (606).

•  Eget kapital och skulder

I MedMera Bank, har kortfristig inlåning från allmänheten minskat med 451 mkr (245). Vid förvärvet av Netto Marknad Sverige AB ökade rörelse­skulderna med 1 002 mkr. Finansiering av förvärvet har bland annat skett via upplåning från kredit­institut med 1 300 mkr och med 300 mkr från moder­företagets ägare.
Dela det här på...