Förvaltningsberättelse

Resultatutveckling i koncernens bolag

Resultatutveckling, Koncernen

Koncernens nettoomsättning uppgick till 35 923 mkr (33 223 mkr). Omsättningsökningen om 2,7 mdr beror i huvudsak på ökad omsättning i detaljhandelsverksamheten till följd av förvärvet av 162 Netto-butiker per den 1 juli 2019 (2,4 mdr). 

Omsättningstappet mellan 2015 och 206 beror främst på avyttringen av Norstedts förlagsgrupp samt stängning av butiker. 

Rörelseresultatet för KF-koncernen uppgick till –242 mkr (162) och resultat efter finansiella poster uppgick till –74 mkr (298). Årets resultat uppgick till –72 mkr (283). 

Utveckling nettoomsättning (Mkr)

Koncernens rörelseresultat har framför allt påverkats av förluster inom e-handelsverksamheten, ca 185 mkr, samt resultat-påverkan till följd av förvärv av butiker,  ca 165 mkr. 

Förluster inom e-handelsverksamheten beror främst på utveckling av ny e-handelsplattform, kostnader relaterade till hemleveranser samt ökade marknadsföringskostnader. 

Realisationsresultatet uppgick till 96 mkr (238) och avser främst reavinster från fastighetsförsäljningar, inklusive försäljningar inom delägda fastighetsbolag. Realisationsvinster från fastighets­försäljningar uppgick till ca 100 mkr.

KF bedömer att koncernens rörelseresultat, exklusive realisationsresultat, riskerar att  bli negativt 2020 främst beroende på satsningar inom e-handeln och engångskostnader hänförligt till butiksförvärv. 

Resultatutveckling (Mkr)

Resultatutveckling i bolagen

KF Ekonomisk Förening

Nyckeltal Mkr20192018
Nettoomsättning153165
Rörelseresultat4330
Resultat efter finansnetto11380
Eget kapital4 1914 093
Medelantalet anställda1517

Styrelseordförande: Tommy Ohlström

Verkställande direktör: Marie Nygren

Viktiga händelser 2019:

 • Marie Nygren tillträder som vd för KF-koncernen i juni 2019. 

 • Arkiv- och biblioteksverksamheten vid Slussen i Stockholm outsourcas till Centrum för näringslivshistoria. Förändringen beräknas innebära en kostnadsbesparing om 1,5 mkr per år.

 • KF avyttrar Coop Online AB till Coop Sverige AB i december 2019.  

 • Ny pensionspolicy implementeras
  i koncernens bolag under 2019.

 • Ny varumärkesplattform implementeras för tidningsverksamheten.

 • I resultatet efter finansnetto ingår en anteciperad utdelning om 200 mkr.

 • KF räknar med att rörelseresultatet för 2020 kommer att vara i nivå med årets resultat.

Coop Butiker & Stormarknader

Nyckeltal Mkr20192018
Nettoomsättning18 16415 913
Rörelseresultat–16535
Resultat efter finansnetto–17052
Medelantalet anställda5 0943 332
KFs investering
Ägarandel67,2 %67,2 %
Bokfört värde – investering2 614 mkr2 614 mkr

Styrelseordförande: Marie Nygren

Verkställande direktör: Christian Wijkström

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

Viktiga händelser 2019:

 • Bolaget övertar Nettos svenska verksamhet per den 1 juli 2019. Förvärvet omfattar 162 butiker och en omsättning närmare 5 mdr.

 • Omställningsarbetet för de 162 butiker som förvärvats igångsätts. Per årsskiftet var 16 butiker omställda till formatet Coop, övriga 146 butiker ställs om under 2020.

 • Bolaget initierar arbetet med försäljning av de fastigheter som ingick i Netto-förvärvet. Avyttring beräknas ske under första halvåret 2020. 

 • Genomförandet av den strategiplan som antogs 2018 har fortsatt under året. Främst har prissänkningar genomförts i Stora Coop och 7 nya butiker har öppnats.

 • Bolaget övertar e-handelsverksamheten avseende hemleveranser via plocklagret
  i Kungens Kurva den 1 januari 2020.

 • Omsättningsökningen om ca 2,3 mdr är främst hänförlig till förvärvet av Nettos svenska verksamhet. Resultatet tyngs av förvärvs- och omställningskostnader.

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Coop Online AB

Nyckeltal Mkr20192018
Nettoomsättning318279
Rörelseresultat–185- 81
Resultat efter finansnetto–186-81
Medelantalet anställda3278
KFs investering
Ägarandel100 %100 %
Bokfört värde – investering3,7 mkr3,7 mkr

Styrelseordförande: Magnus Johansson

Verkställande direktör: Catrin Folkesson

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

Viktiga händelser 2019:

 • I juli driftsätts ny plattform för e-handeln.

 • Bolaget utvecklar e-handelserbjudandet, bl a införs helgleveranser och hämtskåp placeras ut på strategiska platser.

 • Coop Logistik övertar ansvaret för operativ drift av plocklagret i Kungens Kurva.

 • Arbetet med operativ modell för e-handels-verksamheten avslutas under året. Beslut fattas om att införa en decentraliserad modell där den butiksdrivande verksam-heten har det operativa ansvaret. Coop Online tar ansvar för drift av den digitala butiken, e-handelsplattformen, marknadskoordinering, kundservice och affärsuppföljning.

 • Coop Butiker & Stormarknader övertar ansvaret för hemleveranser via plocklagret i Kungens Kurva, som en konsekvens av beslutet.

 • Bolaget överförs till Coop Sverige i december. I Coop Sverige är övriga centrala stödfunktioner för butiksverksamheten placerade.

 • Bolagets negativa resultat är främst hänförligt till utveckling av ny e-handelsplattform, kostnader relaterade till hemleveranser samt ökade marknadsföringskostnader. 

KFs kommentar:

Bolagets verksamhet kommer att integreras med övriga centrala funktioner inom Coop Sverige under 2020.

Vi Media AB

Nyckeltal Mkr20192018
Nettoomsättning4546
Rörelseresultat–31
Resultat efter finansnetto–20
Medelantalet anställda1312
KFs investering
Ägarandel100 %100 %
Bokfört värde – investering7 mkr7 mkr

Styrelseordförande: Maria Hamrefors

Verkställande direktör: Unn Edberg

Ägaransvarig: Thomas Svensson

Viktiga händelser 2019:

 • Under 2019 genomförs den strategi som beslutades för bolaget under 2018. Som ett första steg förvärvar bolaget en plattform för uppbyggnad av den digitala affären.

 • I juni 2019 lanseras Vi Läser som digital produkt.

 • Under 2019 sker omgörning av design för Tidningen Vi.

 • I september lanseras Tidningen Vi som digitalt koncept där både läsning och lyssning finns tillgängligt för medlemmar.

 • Omsättningstappet mellan 2019 och 2018 är främst hänförligt till minskade prenumerationsintäkter.

 • Bolaget byter lokaler och flyttar verksamheten till Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm.

 • Bolaget erhåller Publishingpriset för bästa årsredovisning. 

KFs kommentar:

Strukturomvandlingen inom mediabranschen fortsätter med fallande upplagor och minskande annonsmarknad. Vi Media har på kort tid byggt upp digitala koncept i syfte att motverka upplagetapp och attrahera nya målgrupper.  

Under 2020 räknar bolaget med ett negativt rörelseresultat, vilket i sin helhet beror på den digitala satsningen. 

Vår Gård Saltsjöbaden AB

Nyckeltal Mkr20192018
Nettoomsättning6367
Rörelseresultat–22
Resultat efter finansnetto–22
Medelantalet anställda4145
KFs investering
Ägarandel67,2 %67,2 %
Bokfört värde – investering2 614 mkr2 614 mkr
Styrelseordförande: Thomas Svensson Verkställande direktör: Kadi Upmark Ägaransvarig: Thomas Svensson

Viktiga händelser 2019:

 • Under hösten tas en ny strategiplan fram.   Planen innebär bl a en ökad satsning på privata koncept och ombyggnad av entréyta, bar, bageri, kök och restaurang. Ombygg-nationer kommer att ske under 2020 och under Q1 2021.

 • Under året lanseras flera privata koncept, bl a No Waste dinner, hälsohelger och familjemiddagar. Satsningen på privata koncept kommer att utökas under 2020.

 • Fortsatt periodiskt underhåll sker i fastigheten. Under året har bl a utbyte av fönster skett i hotellbyggnader och delar av avloppssystemen har relinats. 

 • Efterfrågan på företagskonferenser gick ner under hösten, vilket är den främsta förklaringen till omsättningstappet och det negativa resultatet 2019. 

 • 2019 erhöll Vår Gård utmärkelsen ”Årets möteskock”.

KFs kommentar:

Volymen på marknaden för företagskonferenser beräknas vara konstant de närmaste åren, vilket även gäller prisbilden. Som ett led i att öka volymen hos Vår Gård har beslut fattats om att öka satsningen mot privatmarknaden. Bolagets erbjudande kommer därför att utökas de närmaste åren i enlighet med den strategiplan som antogs 2019.

Bokningsläget ser bättre ut i början av 2020 jämfört med hösten 2019. För 2020 räknar bolaget med ett negativt rörelseresultat som följd av de satsningar och ombyggnationer som sker 2020.

Dela det här på...