finansiella rapporter | koncernen

Koncernens resultaträkning

Belopp i mkrNot20192018
Nettoomsättning535 92333 223
Kostnad för sålda varor–29 897–27 660
Bruttoresultat6 0275 563
Försäljningskostnader–6 388–5 576
Administrationskostnader–310–339
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat11–449
Övriga rörelseintäkter6435466
Övriga rörelsekostnader–1–1
Rörelseresultat7, 8, 9, 10–242162
Resultat från finansiella poster12
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar2633
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter209179
Räntekostnader och liknande resultatposter–67–77
Resultat efter finansiella poster–74298
Skatt på årets resultat132–15
Årets resultat–72283
Hänförligt till:
Moderföretagets ägare15243
Innehav utan bestämmande inflytande–8740

Kommentarer till resultaträkningen

Netto­omsättning

Koncernens netto­omsättning uppgick till 35 923 mkr, vilket är en ökning med 8,1 %, jämfört med föregående år. I denna ökning inkluderas förvärvet av Netto Marknad Sverige AB per den 1 juli 2019.

Rörelseresultat

Koncernens rörelse­resultat har framför allt påverkats av förluster om 185 mkr inom e-handels­verksamheten. Resultatet har vidare tyngts av förvärvs- och omställnings­kostnader kopplat till förvärvet av Nettos svenska verksamhet. 

Koncernens rörelseresultat inkluderar reavinster om 100 mkr (185) relaterat till avyttring av fastigheter.

Dela det här på...