finansiella rapporter | moderföretaget

Moderföretagets balansräkning

Belopp i mkrNot2019-12-312018-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångarM11
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter00
00
Materiella anläggningstillgångarM12
Inventarier, verktyg och installationer1
1
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretagM86 1416 145
Fordringar hos koncernföretagM13600
Andra långfristiga värdepappersinnehavM14, M153867
Uppskjuten skattefordranM1045
Andra långfristiga fordringarM165252
6 8356 269
• Summa anläggningstillgångar6 8356 269

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar0
Kundfordringar859354
Övriga fordringar4257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterM171623
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter917434
Kortfristiga placeringarM151 7122 229
Kassa och bank7081 041
• Summa omsättningstillgångar3 3373 704

• SUMMA TILLGÅNGAR

10 172

9 973

Belopp i mkrNot2019-12-312018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITALM18
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser1 6341 631
Reservfond138128
1 7721 759
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 3232 268
Årets resultat9666
2 4192 334
2 3342 334

Avsättningar
Avsättningar för skatter24516
Övriga avsättningarM194171
4686

Långfristiga skulder
M20
Övriga skulder404115
404115
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder79
Skulder till koncernföretag4 6514 576
Övriga skulderM218401 060
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterM223333
5 5315 678
• Summa skulder5 9355 794

• SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 172

9 973

Dela det här på...