finansiella rapporter | koncernen

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i mkrNot2019-12-312018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster31-74298
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet33 282241
Betald inkomstskatt–1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital208538
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital15
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager–16527
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar737–155
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder26281
Kassaflöde från den löpande verksamheten806690
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar–433–447
Avyttring av materiella anläggningstillgångar3519
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar–512–188
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan33–2 347–2
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan3311291
Förändring av finansiella tillgångar 1 227205
Kassaflöde från investeringsverksamheten–1 918–322
Finansieringsverksamheten
Ökning av medlemsinsatser13
Minskning av medlemsinsatser-4
Förändring inlåning –463–260
Övrig förändring av lån1 437–70
Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande–9–33
Kassaflöde från finansieringsverksamheten966–364
Årets kassaflöde–1464
Likvida medel vid årets början 767763
Likvida medel vid årets slut 32 622767
Dela det här på...