Noter | koncernen

Noter till moderföretagets redovisning

Not M1:  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, om inte annat anges enligt nedan eller i anslutning till berörda noter.

• Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Eventuella lämnade aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en andels värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas andelens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För andelar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassa-flöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

 

• Koncernbidrag

Koncernbidrag som erhålls/lämnas redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållet/lämnat koncernbidrag påverkar företagets aktuella skatt.

Not M2:  

Moderföretaget20192018
Varumärkesavgifter130127
Övrigt2338
153165

Not M3:  

Moderföretaget20192018
Övrigt21
21

Not M4 :  

• Medelantalet anställda

Moderföretaget2019varav män2018varav män
Sverige1550%1753%
Totalt i moderföretaget1550%1753%

• Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Moderföretaget2019-12-31
Andel kvinnor
2018-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen47%53%
Övriga ledande befattningshavare50%33%

För ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare
i moderföretaget hänvisas till motsvarande not för koncernen.

Not M5:  

Moderföretaget2019-12-31
Andel kvinnor
2018-12-31
Andel kvinnor
Administrationskostnader00
00

Not M6:  

Moderföretaget20192018
PWC
Revisionsuppdrag11
Andra uppdrag111

Not M7:  

Redovisningsprinciper

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

•  Leasingavtal där företaget är leasetagare

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år12
Mellan ett och fem år41
Senare än fem år1
63
20192018
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter22

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare hänför sig framför allt till hyra av lokaler och leasingbilar.

Not M8:  

•  Resultat från andelar i koncernföretag

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Utdelning278100
Realisationsresultat vid avyttring av andelar-2
Nedskrivningar–246–80
3218

•  Andelar i koncernföretag

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början7 6977 798
Förvärv24684
Avyttring–4–185
7 9397 697
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–1 552–1 472
Årets nedskrivningar–246–80
–1 798–1 552
Redovisat värde vid årets slut6 1416 145

•  Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretagorg nrsäteAntal
andelar
andel
i % 1)
2019-12-31
Redovisat värde
2018-12-31
Redovisat värde
Coop Sverige AB556710-5480Solna7 436 910673 1573 157
   Coop Butiker & Stormarknader AB556030-5921Solna100
   Coop Logistik AB556710-2453Solna100
Coop Online AB556011-2822Solna17 000100
KF Fastigheter AB556033-2446Solna100 0001001 1121 112
KF Invest AB556027-5488Solna800 0001001 1941 194
MedMera Bank AB556091-5018Solna3 000 000100663663
Vi Media AB556041-3790Stockholm10 00010077
Vår Gård Saltsjöbaden AB556035-2592Nacka35 00010077

Övriga, vilande eller av mindre betydelse
00
6 1416 145
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not M9:  

•  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Moderföretaget20192018
Ränteintäkter, övriga02
Utdelningar22
Återföring av tidigare nedskriven anläggningstillgång0
Övrigt0
24

•  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Moderföretaget201917
Räntekostnader, koncernföretag1818
Ränteintäkter, övriga-2-5
Valutakursvinster-1412
Övriga finansiella intäkter2825
Övrigt0
5849

•  Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen20192018
Räntekostnader, koncernföretag00
Räntekostnader, övriga–3-2
Valutakursförluster–14–12
Övriga finansiella kostnader koncernföretag–4–5
Övriga finansiella kostnadsposter–2–3
Övrigt0
–22–21

Not M10:  

Redovisningsprinciper

I moderföretagets balansräkning redovisas obeskattade reserver utan uppdelning mellan eget kapital och uppskjuten skatteskuld. I moderföretagets resultaträkning görs på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Moderföretaget–1–15
Uppskjuten skatt-1-15
-1-15

•  Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderföretaget%2019
Belopp
%2018
Belopp
Resultat före skatt9780
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget21,4%–2122%–18
Ej avdragsgilla kostnader–54–24
Ej skattepliktiga intäkter6435
Skatteeffekt försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt0
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt11–8
Effekt av ändrade skatte­satser/och skatteregler0
Redovisad effektiv skatt–1–15

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

Moderföretaget
2019-12-31
Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
2018-12-31
Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
Avsättningar och långfristiga skulder4455
Uppskjuten skattefordran/skuld4455
Kvittning
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)4-45129122

Not M11:  

•  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början00
Vid årets slut00
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början00
Vid årets slut00
Redovisat värde vid årets slut00

•  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början22
Vid årets slut22
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början-2-2
Årets avskrivning00
Vid årets slut-2-2
Redovisat värde vid årets slut00

Not M12:  

•  Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början00
Nyanskaffningar10
10
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början00
10
Redovisat värde vid årets slut10

Not M13:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar600
Redovisat värde vid årets slut600

Not M14:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början6787
Tillkommande tillgångar01
Avgående tillgångar–29–21
3867

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början00
Under året återförda nedskrivningar0
00
Redovisat värde vid årets slut3867

Not M15:  

Redovisningsprinciper

För redovisningsprinciper, se motsvarande not för koncernen.

•  Derivat och finansiell riskhantering

ModerföretagetTillgångar
2019-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
2018-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 0000
0000

Not M16:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början5252
Reglerade fordringar0
Redovisat värde vid årets slut5252

Not M17:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Upplupna ränteintäkter1522
Övriga poster11
Redovisat värde vid årets slut1623

Not M18:  

Redovisningsprinciper

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

•  Insats Direktmedlem

Varje Direktmedlem ska enligt KF:s stadgar delta med en insats på 100 kr. Medlem får delta med högre insats. Insatskontot kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning. Överskottsmedel kan delas ut till Direktmedlem i förhållande till gjorda köp inom KF:s medlemsprogram, enligt principer fastställda av stämman.

•  Insats Konsumentförening och organisation

Enligt KF:s stadgar deltar varje medlem, Konsumentförening eller organisation med minst en insats på 10 000 kr. Konsumentförening eller organisation ska varje år till sitt insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KF:s ordinarie stämma, beslutad utdelning på insatskapitalet. Medlem som utträder eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. Medlem får vidare efter anmälan till KF:s styrelse, överlåta sin insats helt eller delvis till annan medlem.

Utöver medlemsinsatser kan kapital tillföras i form av förlagsinsatser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget kapital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter föreningens fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna. Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år från det att tillskottet gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsägningstid av minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfärdade förlagsandelsbevis.

Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

•  Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören har för 2019 föreslagit att 14 mkr avsätts till reservfond och 2 405 mkr avsätts i ny räkning. För närmare information om förslag till vinstdisposition, hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Not M19:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Garantiåtaganden1111
Utbildning av ägarombud, övriga förtroende- valda samt föreningsstyrelser mm1515
Övrigt1545
Redovisat värde vid årets slut4171
Moderföretaget
Övrigt
2019-12-312018-12-31
Redovisat värde vid årets början7181
Avsättningar som gjorts under året 1)012
Belopp som tagits i anspråk under året–30–22
Redovisat värde vid årets slut4171
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Not M20:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Medlemsinlåning, femårslån104115
Övriga skulder300
Redovisat värde vid årets slut404115

Not M21:  

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Inlåning från konsumentföreningar8311 052
Övriga poster98
Redovisat värde vid årets slut8401 060

Not M22:  

Koncernen2019-12-312018-12-31
Personalrelaterade kostnader1516
Övriga poster1817
Redovisat värde vid årets slut3333

Not M23:  

•  Ställda säkerheter

Belopp i mkr2019-12-312018-12-31
För egna skulder och avsättningar
Kapitalförsäkring1545
1545
Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti385385
385385
Summa ställda säkerheter400430
Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti5959
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag1 618791
Borgensförbindelser ställda i samband med avyttring av företag5050
1 727899

Not M24:  

•  Försäljning av varor och tjänster till närstående

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Koncernföretag8392
8392

•  Inköp av varor och tjänster från närstående

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Koncernföretag1819
1819

Not M25:  

Koncernen20192018
Erhållen utdelning280102
Erhållen ränta7-1
Erlagd ränta–3–2

Not M26:  

Moderföretaget20192018
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden 1)323656
323656
1) I banktillgodohavanden ingår spärrade medel om 385 mkr (385), vilka inte klassificeras som likvida medel.

Not M27:  

•  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Moderföretaget20192018
Avskrivningar00
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 24680
Orealiserade kursdifferenser00
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar2
Övriga avsättningar–40–31
20651

•  Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Köpeskilling4
Utbetald köpeskilling4

•  Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Försäljningspris4
Erhållen köpeskilling4

Solna den 12 mars 2020

Tommy Ohlström

Ordförande

Ann-Kristine Johansson

Förste vice ordförande

Jan Johnsson

Andre vice ordförande

Jan Marie Nygren

VD

Britt Hansson

Caroline Ullman-Hammer

Håkan Smith

Kenneth Östberg

Kristina Kamp

Maria Rudolphi

Peter Renkel

Stig Nilsson

Tobias Täpp

Arbetstagarrepresentant

Anneli Eklöf

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Götmar-Blomstedt

Auktoriserad revisor

Catharina Andersson

Förtroendevald revisor

Hans Eklund

Förtroendevald revisor
Dela det här på...